Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 formułuje wytyczne rozwoju skierowane na obszary działania o szczególnym znaczeniu dla przyszłego rozwoju:

I. Wykorzystanie zalet policentrycznej
struktury osadniczej

II. Poprawa połączeń
transportowych

III. Inwestowanie
w ludzi

IV. Promowanie trwałego
i zrównoważonego wzrostu

V. Zabezpieczanie podstaw dla
wysokiej jakości życia