V. Zabezpieczanie podstaw dla wysokiej jakości życia

WIZJA

W roku 2030…

… w wyniku różnorodnych projektów i działań znacznie wzrosła świadomość ludności w zakresie wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w polsko-niemieckim obszarze powiązań.
… istnieje wiele uzgodnionych koncepcji ochrony i zachowania rzadkich gatunków roślin i zwierząt występujących po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej.
… w uzgodniony sposób chronione i wykorzystywane są wspólne zasoby wód podziemnych.
… ryzyko powodzi wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej znacząco się zmniejszyło w wyniku różnorodnych działań. Istnieje ukształtowana świadomość konieczności transgranicznego zapobiegania ryzykom.

V.1 Ochrona i udostępnianie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego: Ochrona i pielęgnowanie bogatego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego stanowiącego o atrakcyjności i wysokiej jakości życia na polsko-niemieckim obszarze powiązań. Prowadzenie dalszych badań nad historycznymi i kulturowymi powiązaniami między miastami i regionami oraz prezentowanie elementów wspólnych i różnic w kontekście polskiej i niemieckiej historii.

V.2 Wzmacnianie transgranicznych powiązań przyrodniczych: Uzgadnianie i realizowanie celów oraz koncepcji dotyczących funkcjonowania korytarzy ekologicznych np. wzdłuż rzek a także systemów biotopów, siedlisk oraz powiązań regionów fizycznogeograficznych, w tym pradolin i ciągów morenowych. Służą one zachowaniu różnorodności biologicznej w regionie i trwałości krajobrazu. Ścisła współpraca przy ochronie i konserwacji położonych bezpośrednio przy granicy obszarów i obiektów, takich jak np. parki krajobrazowe i parki narodowe.

V.3 Ochrona zasobów naturalnych – zagwarantowanie standardów środowiskowych: Transgraniczna poprawa jakości powietrza, wody i gleb oraz ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym oraz utrzymanie osiągniętych już standardów. Pogłębienie współpracy przy kontroli ryzyk środowiskowych oraz podnoszeniu świadomości ekologicznej ludności. Wzajemne uzgodnienia ochrony i zagospodarowania zasobów naturalnych.

V.4 Zmniejszanie zagrożenia powodziami, klęskami i katastrofami: Zmniejszanie zagrożenia powodziami wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej po obu stronach granicy poprzez ścisłe uzgadnianie działań na rzecz zapobiegania zagrożeniom i ochrony przeciwpowodziowej. Dalsze doskonalenie i pogłębienie współpracy służb zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa, służb ratunkowych, straży pożarnych oraz zarządzania kryzysowego. Koordynacja strategii ochrony pasa przybrzeżnego wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego w polsko-niemieckim obszarze powiązań.