Niniejszy rozdział dokumentuje Wspólną Koncepcję Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizję 2030 (skrót: WKP 2030).

Po wprowadzeniu pod hasłem „Wspólnie w przyszłość!“, polsko-niemiecki obszar powiązań jest analizowany bardziej szczegółowo jako wspólny obszar wzrostu w Europie. Następnie, pod nagłówkiem „Wzmacnianie i pogłębienie powiązań“, sformułowano cele i nadrzędną wizję Wspólnej Koncepcji Przyszłości oraz opisano procedurę tworzenia WKP 2030.

Na koniec przedstawiono pięć wytycznych rozwoju:

I. Wykorzystanie zalet policentrycznej struktury osadniczej

II. Poprawa połączeń transportowych

III. Inwestowanie w ludzi

IV. Promowanie trwałego i zrównoważonego wzrostu

V. Zabezpieczanie podstaw dla wysokiej jakości życia