W ramach działalności Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej (PNKGP) i poza nim, jego członkowie (kraje związkowe i województwa, a także podległe im jednostki) opracowali dokumenty o zasięgu regionalnym, które są przedstawione poniżej i oferowane do pobrania lub udostępniane w formie linków zewnętrznych.

Ważna uwaga:
Dokumenty, które zostały opublikowane przez członków PNKGP w imieniu Komitetu lub jego grup roboczych i które mają znaczenie ponadregionalne, można znaleźć na stronie „Dokumenty Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej”, niezależnie od tożsamości ich autora lub wydawcy.

Dokumenty strategiczne (plany i programy), które są opracowywane lub aktualizowane przez członków PNKGP na ich terytorium lub jego części i w których wymiar transgraniczny lub aspekty polsko-niemieckie odgrywają jedynie podrzędną rolę, można znaleźć bezpośrednio na stronie odpowiedniego członka w Portalu Gospodarki Przestrzennej. Dotyczy to między innymi strategii rozwoju i planów zagospodarowania przestrzennego krajów związkowych i województw, a także planów regionalnych.

IPPON – Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec

IPPON

IPPON

W 2013 r. województwa zachodniej Polski i polskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przedstawiły wspólne Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON).

Jest ono dostępne w języku polskim i niemieckim w portalu internetowym Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (RBGP WZ), tam także w zakładce „Publikacje / Współpraca transgraniczna”.

Strategia Sąsiedztwa Polska-Brandenburgia

Strategia Sąsiedztwa Polska-Brandenburgia – Koncepcja Kraju Związkowego Brandenburgia dla współpracy sąsiedzkiej w polsko-niemieckim obszarze powiązań została przyjęta w 2021 roku.

Obejmuje ona kompleksowy przegląd stosunków pomiędzy Polską a Brandenburgią, opisuje udane kierunki działań oraz formułuje cele i wytyczne dla polityki rządu Brandenburgii.

Strategia jest dostępna do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Finansów i Spraw Europejskich kraju związkowego Brandenburgia.

Koncepcja wielojęzyczności dla Brandenburgii

Koncepcja wielojęzyczności dla Brandenburgii

Koncepcja wielojęzyczności dla Brandenburgii

W dniu 21 lutego 2023 roku rząd krajowy Brandenburgii zatwierdził „Koncepcję wielojęzyczności – podsumowanie i strategiczny dalszy rozwój różnorodności językowej w systemie edukacji w kraju związkowym Brandenburgia”. Koncepcja wielojęzyczności (Mehrsprachigkeitskonzept – MSK) charakteryzuje się dążeniem do oddania sprawiedliwości szczególnemu znaczeniu języka sąsiada – polskiego – w kraju związkowym, obok języka mniejszości – dolnołużyckiego – i języka regionalnego – dolnoniemieckiego.

Koncepcję wielojęzyczności można pobrać – w języku niemieckim – bezpośrednio z ELVIS Parlamentsdokumentation, Landtag Brandenburg: Koncepcja (LReg) 24.02.2023 druk 7/7278 przedruk (133 str.)

Więcej informacji na temat MSK można również znaleźć w komunikacie tutaj na Portalu Gospodarki Przestrzennej.

Regionalna ocena oddziaływania terytorialnego (TIA) Ostbahn – Linia kolejowa 203

Karte: Raumwirkungen / Mapa: Skutki przestrzenne (ÖIR im Auftrag der GL Berlin-Brandenburg)

Karte: Raumwirkungen / Mapa: Skutki przestrzenne (ÖIR im Auftrag der GL Berlin-Brandenburg)

W ramach koordynowanego przez polskie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) polskiego działania pilotażowego Agendy Terytorialnej 2030 („Lepsze zrozumienie, jak polityki sektorowe wpływają na rozwój przestrzenny”) Wspólny Departament Planowania Krajowego Berlin i Brandenburgia przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przeprowadził Regionalną Ocenę Oddziaływania Terytorialnego (Region-focused Territorial Impact Assessment – TIA). Celem była ocena wpływu i korzyści wynikających z dwutorowej rozbudowy i elektryfikacji transgranicznego połączenia kolejowego między Berlinem a Gorzowem Wielkopolskim (Ostbahn / linia 203).

Podsumowująca prezentacja TIA Ostbahn – Linia 203 i powiązane dokumenty są dostępne tutaj na Portalu Gospodarki Przestrzennej.

Saksońsko-Dolnośląskie Studium Pogranicza

W ramach projektu „Smart Integration” w latach 2017-2019 opracowano Saksońsko-Dolnośląskie Studium Pogranicza. Uszczegóławia ono Wspólną Koncepcję Przyszłości (WKP 2030) na poziomie regionalnym w obszarach działania dostępu do dóbr i usług, dostępności komunikacyjnej, gospodarki i innowacyjności, a także turystyki, kultury i środowiska naturalnego. Ponadto, we współpracy z powiatowymi, miejskimi i gminnymi władzami powiatów przygranicznych Görlitz/Zhorjelc, Zgorzelec i Żary, opracowano szczegółową mapę z informacjami na temat dostępu do dóbr i usług w strefie sąsiedztwa w pobliżu granicy.

Uzupełnieniem Studium Pogranicza jest wykonana przez Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT), także w ramach projektu „Smart Integration”, Analiza Społeczno-Gospodarcza Dolnośląsko-Saksońskiego Obszaru Pogranicza.

Oba dokumenty i towarzyszące im mapy można znaleźć tutaj, w Portalu Gospodarki Przestrzennej.

Ekspertyza nt. współpracy dolnośląsko-saksońskiej

SMR - ekspertyza TransGredio

SMR – ekspertyza TransGredio

„Ekspertyza dotycząca możliwości współpracy w dolnośląsko-saksońskim obszarze powiązań ze szczególnym uwzględnieniem zmian strukturalnych w Saksonii/Niemczech” została zlecona przez Saksońskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (SMR) w ramach projektu Interreg TransGredio.

Celem pracy było bliższe przyjrzenie się możliwościom współpracy transgranicznej, m.in. zgodnie z celami planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego i z uwzględnieniem nadchodzących procesów transformacji.

Ekspertyzę (w języku niemieckim) można pobrać na tej stronie SMR.