I. Wykorzystanie zalet policentrycznej struktury osadniczej

WIZJA

W roku 2030…

… potencjały istniejące w centrach różnej wielkości i o różnych funkcjach są wspólnie rozwijane, wykorzystywane i promowane także poza obszarem powiązań.
… Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina jest już trwałym organizmem, który jest ściśle związany z regionem Morza Bałtyckiego i rozpoznawalny w Europie.
… każda lokalna i regionalna strategia rozwoju zawiera rozdział nt. implikacji wynikających z sąsiedztwa.
… oczywistym stało się wspólne korzystanie z zasobów infrastruktury społecznej i technicznej wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej.
… gminy, metropolie i regiony w polsko-niemieckim obszarze powiązań konsekwentnie stosują wspólne strategie zmniejszenia zużycia energii.

I.1 Wzmocnienie metropolii, pozostałych ośrodków miejskich i ich obszarów funkcjonalnych: Wzmacnianie ośrodków metropolitalnych w ich funkcji „okien na świat” jak również rozwijanie powiązań między większymi i średnimi ośrodkami, w celu lepszego wykorzystania uzupełniających się funkcji. Dalsze pogłębienie współpracy miast z ich otoczeniem w celu zapewnienia zaopatrzenia w dobra i usługi, również w obszarach o zmniejszającej się liczbie ludności. Wspólne wykorzystanie zalet policentrycznego i różnorodnego obszaru gospodarczego.

I.2 Uwzględnianie implikacji sąsiedztwa dla rozwoju lokalnego i regionalnego: Uwzględnianie sąsiedztwa i jego implikacji przy tworzeniu strategii rozwoju lokalnego i regionalnego. Intensywniejsze wykorzystywanie doświadczeń i potencjałów miast granicznych i dwumiast stanowiących „laboratoria” współpracy i bramy do wymiany polsko-niemieckiej.

I.3 Włączenie obszarów wiejskich: Poprawianie dostępności transportowej obszarów wiejskich poprzez integrowanie ofert publicznego transportu zbiorowego w obrębie obszarów funkcjonalnych większych ośrodków. Stabilizacja i wzmocnienie mniejszych i średnich ośrodków w ich funkcjach wraz z otaczającymi je obszarami wiejskimi. Transgraniczne uzgadnianie strategii adaptacji do skutków przemian demograficznych.

I.4 Oszczędność i efektywniejsze wykorzystanie energii: Oszczędność i zwiększenie efektywności wykorzystania energii w celu realizacji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz sprostania wyzwaniom zmian klimatycznych. Dążenie do rozwoju skoncentrowanego osadnictwa w celu zapobiegania dalszej fragmentacji krajobrazu i przestrzeni oraz podniesienie atrakcyjności transportu zbiorowego (kolejowego i autobusowego) oraz rowerowego. Poczynając od miast granicznych i dwumiast opracowywanie wspólnych koncepcji energetycznych oraz wymiana doświadczeń na temat dobrych praktyk.