II. Poprawa połączeń transportowych

WIZJA

W roku 2030…

… sieć bazowa transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) została ukończona, a jakość transgranicznych połączeń transportowych wyraźnie się poprawiła.
… możliwe jest komfortowe dotarcie koleją do wszystkich większych i średnich ośrodków w polsko-niemieckim obszarze powiązań.
… drogi wodne w polsko-niemieckim obszarze powiązań są dużo intensywniej wykorzystywane na potrzeby transportu towarów i turystyki.

II.1 Dalsza rozbudowa atrakcyjnych i konkurencyjnych połączeń w transgranicznych przewozach regionalnych i międzynarodowych: Łączenie polsko-niemieckiego obszaru powiązań z rynkami europejskimi i globalnymi poprzez węzły w transporcie lądowym, wodnym i lotniczym. Dążenie do ustanowienia w polsko-niemieckim obszarze powiązań bezpośrednich połączeń ośrodków, przede wszystkim atrakcyjnymi połączeniami kolejowymi. Skracanie czasu przejazdów i zwiększanie częstotliwości połączeń odpowiednio do popytu oraz rozbudowywanie oferty wspólnych biletów i taryf. Ścisłe uzgadnianie działań służących modernizacji infrastruktury, nabywaniu taboru i organizacji połączeń w przewozach regionalnych i międzynarodowych. Uzupełnianie sieci połączeń kolejowych ofertą przewozów autobusowych.

II.2 Zapewnienie dobrej jakości transgranicznych połączeń drogowych: Zapobieganie powstawaniu w przyszłości wąskich gardeł w sieci transgranicznych połączeń drogowych oraz poprawa stanu technicznego dróg. Opracowywanie i wdrażanie wspólnych koncepcji zoptymalizowanego kierowania ruchu samochodów ciężarowych w celu podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, efektywnego wykorzystania istniejącej infrastruktury oraz zmniejszenia obciążenia zanieczyszczeniami, hałasem i drganiami.

II.3 Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej portów morskich: Rozbudowywanie szlaków żeglugi morskiej (promocja żeglugi bliskiego zasięgu oraz rozwój autostrad morskich) i powiązań z zapleczem lądowym zgodnie z połączeniami i korytarzami transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) służące wzmocnieniu konkurencyjnej pozycji portów morskich polsko-niemieckiego obszaru powiązań.

II.4 Aktywizacja żeglugi śródlądowej: Wspólne dążenie do wzmocnienia roli żeglugi śródlądowej w polsko-niemieckim obszarze powiązań, w celu realizacji transportu towarowego w sposób jak najmniej szkodliwy dla środowiska i jak najbardziej ekonomiczny oraz lepiej wykorzystujący rozwijającą się infrastrukturę, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów gospodarności, ochrony środowiska i ochrony przeciwpowodziowej.