Polityka prywatności

Odpowiedzialne przetwarzanie danych osobowych ma wysoki priorytet dla Federalnego Ministerstwa Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa („BMWSB“). Chcemy, aby użytkownicy wiedzieli, które dane i kiedy są gromadzone i wykorzystywane przez BMWSB.

Federalne Ministerstwo Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa (BMWSB) prowadzi jako nieposiadający osobowości prawnej organ Republiki Federalnej Niemiec pod domeną www.kooperation-ohne-grenzen.dewww.kooperacja-bez-granic.pl stronę internetową („strona internetowa“), za pośrednictwem której informuje opinię publiczną o działalności polsko-niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej oraz udostępnia opinii publicznej w przystępny sposób informacje.

Dane osobowe przetwarzane są przez nas tylko w koniecznym zakresie. To, które dane są przetwarzane, w jakim celu i na jakiej podstawie, zależy zasadniczo od rodzaju usługi, z której Państwo korzystają, lub od celu, dla którego dane osobowe są wymagane.

Podjęliśmy działania techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że przepisy dotyczące ochrony danych osobowych są przestrzegane zarówno przez nas, jak i przez naszego zewnętrznego usługodawcę.

Przetwarzanie danych osobowych przez BMWSB następuje w zgodzie z europejskim Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO“) oraz niemiecką Ustawą o ochronie danych („BDSG“).

1. Podstawy

1.1 Administrator i inspektor ochrony danych

Administratorem danych osobowych jest
Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen
(Federalne Ministerstwo Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa, BMWSB)
w następstwie
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat
(Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny, BMI)

Alt-Moabit 140
10557 Berlin
Niemcy

Telefon: +49-(0)30 18 681-0
Faks: +49-(0)30 18 681-12926
e-mail: poststelle@bmi.bund.de
DE-mail: poststelle@bmi-bund.de-mail.de

Konkretne pytania dotyczące ochrony Państwa danych kierować proszę do inspektora ochrony danych w BMI:
Beauftragter für den Datenschutz im BMI
Bundesministerium des Innern und für Heimat
(Inspektor ochrony danych w BMI
Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ojczyzny)

Alt-Moabit 140
10557 Berlin
Niemcy

Telefon: +49-(0)30 18 681-0
e-mail: bds@bmi.bund.de

1.2 Dane osobowe

„Dane osobowe” oznaczają wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.

1.3 Ochrona osób małoletnich

Osoby w wieku poniżej 16 lat nie powinny bez zgody rodziców lub opiekunów przekazywać nam danych osobowych.

1.4 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Federalne Ministerstwo Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa (BMWSB) przetwarza dane osobowe w ramach realizacji swoich zadań wykonywanych w interesie publicznym. Do zadań publicznych BMWSB należy w szczególności promocja, a w jej ramach między innymi udostępnianie informacji dla opinii publicznej na tej stronie internetowej. Podstawę prawną przetwarzania stanowi tu artykuł 6 ustęp 1 litera e Ogólnego rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) w związku z odpowiednimi krajowymi i europejskimi normami bądź w związku z § 3 niem. Ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG). Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest w poszczególnych przypadkach konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, jako podstawa prawna służy poza tym artykuł 6 ustęp 1 litera c RODO w połączeniu z odpowiednim przepisem prawnym, z którego wynika obowiązek prawny.

Jeżeli dla procesów przetwarzania danych osobowych uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą, to jako podstawa prawna służy artykuł 6 ustęp 1 litera a RODO. Zgody te mogą Państwo w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.

2. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z tej strony internetowej

2.1 Rejestracja danych

Przy każdym wejściu użytkownika na naszą stronę internetową i przy każdym wywołaniu pliku, dane o tym procesie są tymczasowo przetwarzane w pliku protokołu.

Zapisywane są następujące dane dotyczące każdego wejścia/ wywołania:

 • data i godzina wywołania (znacznik czasu) oraz adres IP urządzenia bądź serwera, z którego następuje wejście,
 • szczegóły zapytania i adres docelowy (wersja protokołu, metoda HTTP, referer, user agent string),
 • nazwa wywołanego pliku i ilość transmitowanych danych (wywoływany URL łącznie z query string, wielkość w bajtach) oraz
 • informacja, czy wywołanie powiodło się (kod odpowiedzi HTTP).

2.2 Analiza dostępu i ruchu na stronie internetowej / rejestracja danych

Na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera e RODO w związku z § 3 federalnej Ustawy o ochronie danych BMWSB w ramach działań promocyjnych i w celu udostępniania zgodnych z zapotrzebowaniem informacji na temat realizowanych przez BMWSB zadań analizuje informacje na temat korzystania ze strony dla celów statystycznych.

Wykorzystuje się w tym celu oprogramowanie Matomo/PIWIK służące do analizy dostępu i ruchu na stronie internetowej.

Jeżeli poszczególne strony naszej witryny są wywoływane, to zapisywane są następujące dane:

 • dwa bajty adresu IP systemu wywołującego użytkownika (anonimowo)
 • wywołana strona internetowa
 • witryna internetowa, z której użytkownik trafił na wywołaną stronę internetową (referer)
 • podstrony, które zostały wywołane z wywołanej strony internetowej
 • czas spędzony na stronie internetowej
 • częstotliwość wywołania strony internetowej

W ramach naszej analizy dostępu i ruchu na stronie internetowej nie zapisujemy żadnych plików cookie na komputerze użytkowników. Dane nie są też przekazywane osobom trzecim.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo także na zupełnie anonimowe gromadzenie i analizę tych danych dotyczących Państwa wejścia na stronę, to możecie w każdej chwili sprzeciwić się ich zapisowi i wykorzystaniu klikając na poniższe pole.

W takim przypadku w Państwa przeglądarce zapisany zostanie tak zwany plik cookie opt–out, co spowoduję, że Matomo nie będzie już gromadziło żadnych danych o sesjach.

Wskazówka: Jeżeli usuwają Państwo swoje pliki cookies, to usunięty zostanie także plik cookie opt–out i muszą go Państwo w razie potrzeby ponownie aktywować.

 

2.3 Przegląd stosowanych plików cookies

Konieczne technicznie

JSESSIONID (wartość: ciąg znaków/hash)

 • Plik cookie do zarządzania sesją serwera aplikacji,
 • Nie zawiera żadnych danych osobowych,
 • Nie bazuje w szczególności na IP użytkownika lub innych informacjach, które mogą zostać prześledzone wstecznie do rzeczywistego użytkownika,
 • Ważność kończy się z upływem aktualnej sesji,
 • ID sesji ważne jest tylko na danym serwerze i nie jest synchronizowane przez różne instancje serwera.

NID (wartość: ciąg znaków/hash)

 • Stosowany jest w infrastrukturze w Kolonii,
 • Plik cookie równoważenia obciążenia, aby przekazywać zapytania jednego użytkownika w obrębie jednej sesji zawsze do tego samego serwera,
 • Służy wyłącznie do rozkładu obciążenia (koncepcja wielostopniowa, patrz plik cookie TS…),
 • Ważność kończy się z upływem aktualnej sesji.

TS…. (nazwa pliku cookie zmienia się w zależności od strony internetowej) (wartość: ciąg znaków/hash)

 • Stosowany jest w infrastrukturze w Kolonii,
 • Plik cookie funkcji terminującej WebApplicationFirewall/SSL,
 • Służy do tego, by przekazywać zapytania jednego użytkownika w obrębie jednej sesji zawsze do tego samego serwera (koncepcja wielostopniowa, patrz plik cookie NID),
 • Ważność kończy się z upływem aktualnej sesji.

Pliki cookies stosowane przez witrynę/ GSB (Government Site Builder)

baner pików cookies (wartość closed)

 • Zapisywany jest przy zamykaniu banera plików cookies (kliknięcie na „potwierdź wybór” lub „wybierz wszystkie”),
 • Służy do tego, aby baner plików cookies nie pokazywał się ponownie, jeżeli użytkownik dokonał już wyboru,
 • Okres ważności 1 miesiąc.

matomoTracking (wartość true/false)

 • Zapisywany jest przy zamykaniu banera plików cookies (kliknięcie na „potwierdź wybór” lub „wybierz wszystkie”),
 • Wartość „true” jeżeli zaznaczono „statystykę” lub kliknięto na „wybierz wszystkie”, tylko wtedy załadowany zostanie javascript Matomo i umożliwi analizy statystyczne,
 • Wartość „false” – na stronie nie będzie stosowany javascript Matomo,
 • Wypełnia przyciski wyboru pod polityką prywatności zgodnie z wyborem użytkownika,
 • Okres ważności 1 miesiąc.

3. Przetwarzanie danych osobowych w ramach nawiązania kontaktu

Przetwarzanie danych osobowych następuje w zależności od sposobu nawiązania kontaktu. Rozróżnia się tu pomiędzy nawiązaniem kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, listu lub telefonicznie (infolinia).

3.1 Nawiązanie kontaktu z BMWSB za pośrednictwem poczty elektronicznej

W przypadku nawiązania kontaktu z BMWSB za pośrednictwem poczty elektronicznej Państwa e-mail kierowany jest najpierw do właściwej jednostki organizacyjnej BMWSB. W jednostkach organizacyjnych przekazane przez Państwa dane (np. nazwisko, imię, adres), co najmniej jednak adres e-mail oraz zawarte w mailu informacje (łącznie z ewentualnie przekazanymi danymi osobowymi) zapisywane są w celu nawiązania kontaktu i załatwienia Państwa sprawy, zgodnie z obowiązującymi okresami przechowywania pism zawartymi w wytycznych registratury, które uzupełnia Wspólny Regulamin Pracy Ministerstw Federalnych (GGO).

Wskazujemy na to, że przetwarzanie danych odbywa się na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera e RODO w związku z § 3 BDSG. Przetwarzanie przekazanych przez Państwa danych osobowych jest konieczne w celu załatwienia Państwa sprawy.

3.2 Adresy e-mail niepowiązane z BMWSB

Na stronie internetowej udostępniane są także adresy e-mail osób trzecich związane ze specjalistycznymi tematami. Jeżeli adresy te nie pochodzą z domeny …@bmi.bund.de, to przetwarzanie danych osobowych nie leży w odpowiedzialności BMWSB. W przypadku pytań odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych przez osoby trzecie proszę zwracać się do tych osób.

3.3 Nawiązanie kontaktu z BMWSB za pośrednictwem listu

Jeżeli piszecie Państwo do BMWSB list, to przekazane przez Państwa dane (np. nazwisko, imię, adres) i zawarte w liście informacje (ewentualnie przekazane przez Państwa dane osobowe) zapisywane są w celu nawiązania kontaktu i załatwienia Państwa sprawy, zgodnie z obowiązującymi okresami przechowywania pism zawartymi w wytycznych registratury, które uzupełnia Wspólny Regulamin Pracy Ministerstw Federalnych (GGO).

Wskazujemy na to, że przetwarzanie danych odbywa się na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera e RODO w związku z § 3 BDSG. Przetwarzanie przekazanych przez Państwa danych osobowych jest konieczne w celu załatwienia Państwa sprawy.

3.4 Telefoniczne nawiązanie kontaktu

Jeżeli nawiązujecie Państwo telefonicznie kontakt z pracownikiem BMWSB, to jeżeli jest to konieczne, Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu załatwienia Państwa sprawy.

Na stronie internetowej udostępniane są także numery telefonów osób trzecich związane ze specjalistycznymi tematami. Jeżeli nawiązujecie Państwo z nimi kontakt telefonicznie, to przetwarzanie danych osobowych nie leży w odpowiedzialności BMWSB. W przypadku pytań odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych przez osoby trzecie proszę zwracać się do tych osób.

4. Usuwanie danych

Zapisane na Państwa temat dane osobowe są usuwane, jeżeli wykluczone jest, że będą jeszcze potrzebne do celów dowodowych lub rewizyjnych. Z reguły dotyczy to danych, które w przeciągu roku nie były już potrzebne. Poza tym obowiązuje w BMWSB okres przechowywania dokumentów wynikający z wytycznych registratury (10 lat), po upływie którego należy rozpatrzyć przekazanie do archiwum pośredniego lub usunięcie.

5. Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą

Mają Państwo wobec BMWSB następujące prawa odnośnie danych osobowych, które Państwa dotyczą:

 • Prawo dostępu zgodnie z art. 15 RODO.
  Prawo dostępu daje osobie, której dane dotyczą, szeroki wgląd w przetwarzane dane osobowe jej dotyczące oraz w kilka innych ważnych kryteriów, jak przykładowo cele przetwarzania lub czas trwania przechowywania. Obowiązują uregulowane w § 34 BDSG wyjątki od tego prawa.
 • Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO.
  Prawo do sprostowania obejmuje możliwość zlecenia przez osobę, której dane dotyczą, sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
 • Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO.
  Prawo do usunięcia danych osobowych obejmuje możliwość zlecenia przez osobę, której dane dotyczą, usunięcia jej danych osobowych przez administratora. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy dotyczące jej dane osobowe nie są już konieczne, są przetwarzane wbrew prawu lub też odwołana została dotycząca tego zgoda. Obowiązują uregulowane w § 35 BDSG wyjątki od tego prawa.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.
  Prawo do ograniczania przetwarzania obejmuje możliwość zapobieżenia przez osobę, której dane dotyczą, tymczasowo dalszemu przetwarzaniu jej danych osobowych. Ograniczenie występuje przede wszystkim w fazie weryfikacji innego zarządzania prawami przez osobę, której dane dotyczą.
 • Prawo do sprzeciwu wobec zbierania, przetwarzania i / lub korzystania zgodnie z art. 21 RODO.
  Prawo do sprzeciwu obejmuje możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych. Obowiązują uregulowane w § 36 BDSG wyjątki od tego prawa.
 • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
  Prawo do przenoszenia danych obejmuje możliwość daną osobie, której dane dotyczą, otrzymania od administratora jej danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby zlecić ewentualnie ich przekazanie do innego administratora. Zgodnie z art. 20 ustęp 3 zdanie 2 RODO prawo to nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie danych służy do realizacji zadań publicznych.
 • Prawo do odwołania zgody, art. 13 i 14 RODO.
  Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, to osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili ją odwołać w zakresie danego celu. Zgodność z prawem przetwarzania na podstawie udzielonej zgody pozostaje nienaruszona do chwili wpływu odwołania.

 Wyżej podanych praw dochodzić Państwo mogą pisemnie u administratora danych osobowych (punkt 1.1 niniejszej polityki prywatności). Zgodnie z art. 77 RODO mają Państwo także prawo wnieść skargę do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Federalnego Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych i Swobody Informacji.

Z pytaniami i skargami mogą się Państwo także zwrócić do podanego w punkcie 1.1 inspektora ochrony danych BMI.