III. Inwestowanie w ludzi

WIZJA

W roku 2030…

… wielu ludzi nauczyło się poruszać swobodnie między oboma społeczeństwami i obszarami językowymi. Swoimi umiejętnościami i zdolnościami rozwijają powiązania miedzy Polską i Niemcami.
… każdy zainteresowany językiem i kulturą sąsiada znajduje adekwatną ofertę edukacyjną w polsko-niemieckim obszarze powiązań.
… dalej zmniejszyły się bariery między rynkami pracy, a nakłady inwestycyjne na działalność badawczo-rozwojową zwiększyły się.
… istnieje ożywiona naukowa wymiana między uniwersytetami i innymi szkołami wyższymi. Umiędzynarodowienie nadal przybiera na sile a wiele ofert dydaktycznych udostępnionych jest w języku angielskim.

III.1 Dalszy rozwój kompetencji interkulturowych: Dalsze wzmocnienie zdolności do współpracy, dialogu i wzajemnego zrozumienia się. Zmniejszenie bariery językowej i ułatwienie dostępu do informacji poprzez oferty wielojęzyczne. Dalsza intensyfikacja wymiany transgranicznej na wszystkich płaszczyznach – od kontaktów społeczeństwa obywatelskiego po współpracę administracji.

III.2 Aktywne wspieranie nauki języka sąsiada: Umożliwianie nauki i kultywowanie języka polskiego i języka niemieckiego na wszystkich poziomach systemu edukacji odpowiednio do potrzeb – od przedszkola po uniwersytety. Podejmowanie dodatkowych działań w celu zwiększenia motywacji do nauki języka oraz zapewnienia dostępności wykwalifikowanych nauczycieli.

III.3 Ułatwienie dostępu do rynku pracy sąsiada: Przekazywanie kwalifikacji i kompetencji w ramach edukacji szkolnej i zawodowej, ułatwiających uporanie się z wyzwaniami nowoczesnego rynku pracy. Uznawanie bez komplikacji świadectw i dyplomów zdobytych w Polsce i w Niemczech. Uelastycznianie możliwości kształcenia ustawicznego, które pozwala na zdobycie wymaganych dodatkowych kwalifikacji.

III.4 Intensyfikacja współpracy szkół wyższych: Intensyfikowanie współpracy szkół wyższych polsko-niemieckiego obszaru powiązań, zgodnie z wyznaczonymi przez nie same celami. Wspieranie mobilności studentów, nauczycieli akademickich, badaczy i naukowców a także organizowanie wspólnych wykładów, projektów badawczych i konferencji. Rozwijanie technicznych możliwości nieograniczonej i szybkiej komunikacji w czasie rzeczywistym co ułatwi wymianę wiedzy. Rozwijanie wzajemnego zrozumienia poprzez wspólną pracę nad zagadnieniami naukowymi.