Konkurs

Między konferencją  inauguracyjną, 22 listopada 2012 r., i 1 lutego 2013 r. podmioty realizujące projekty na pograniczu polsko-niemieckim były zaproszone do zgłaszania swoich projektów do drugiej edycji konkursu. Poszukiwane były, według ogłoszenia konkursu, polsko-niemieckie projekty, poświęcone wspólnemu transgranicznemu rozwiązaniu konkretnych problemów przestrzennych, np. w zakresie zapewnienia warunków bytowych i rozwoju naturalnych warunków przestrzennych, budowy i intensyfikacji transgranicznych powiązań gospodarczych lub polepszenia  dostępności transgranicznej.

Do konkursu zostało zgłoszonych 55 projektów. Pięć z nich zostało wybranych w ramach posiedzenia jury dn. 11 kwietnia 2013 r. we Frankfurcie nad Odrą i wyróżnionych podczas uroczystego wręczenia nagród dn. 21 maja 2013 r. w Berlinie przez Wiceministra Rozwoju Regionalnego, Marcelego Niezgodę i Sekretarza Stanu Rainera Bombę z BMVBS.

Towarzyszenie projektom

Pięć wyróżnionych projektów otrzymało do jesieni 2013 r. naukowe i organizacyjne towarzyszenie Federalnego Instytutu ds. Badań Budownictwa, Miast i Przestrzeni (BBSR) i biura konkursowego INFRASTRUKTUR & UMWELT (IU).