W ramach działalności Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej (PNKGP) opracowano szereg dokumentów, które zostają przedstawione poniżej i są dostępne do pobrania.

Obejmują one dokumenty przygotowane przez Komitet lub jego grupy robocze, a także publikacje zlecone przez PNKGP. Z tego powodu na niniejszej stronie można również znaleźć publikacje członków Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej (krajów związkowych i województw oraz, w stosownych przypadkach, podległych im jednostek), które odnoszą się do całego polsko-niemieckiego obszaru powiązań.

Wraz z dokumentami członków Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej z regionalnym ukierunkowaniem oraz dokumentami innych podmiotów w polsko-niemieckim obszarze powiązań (np. Akademii Rozwoju Przestrzennego w Towarzystwie im. Leibniza (ARL) i czterech euroregionów polsko-niemieckiego obszaru powiązań) z ponadregionalnym odniesieniem, dostępna jest obszerna i zróżnicowana baza dokumentów dotyczących zagospodarowania i rozwoju przestrzennego w polsko-niemieckim obszarze powiązań.

Polsko-Niemieckie Mapy Kolejowe

Polsko-Niemieckie Mapy Kolejowe zostały sporządzone w latach 2020-2022 przez grupę roboczą do spraw wdrażania „Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030” pod kierunkiem dr Macieja Zatheya, dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego (IRT), działającą w ramach Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.

Zestaw map „Infrastruktura kolejowa w polsko-niemieckim obszarze powiązań” jest dostępny na Polsko-Niemieckim Portalu Gospodarki Przestrzennej w formie map i tekstu.

Informacje zebrane na mapach są także dostępne za pośrednictwem GEOPORTALU:

https://kooperacja-bez-granic.pl/rail

Broszura „Modelowe przedsięwzięcie ładu przestrzennego (MORO) Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań”

Broszura podsumowująca modelowe przedsięwzięcie ładu przestrzennego (MORO) „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań” (dwujęzyczny plik PDF, po polsku i niemiecku) została opublikowana z okazji konferencji podsumowującej MORO w dniu 28 września 2023 r. w Berlinie.

Zawiera przegląd celów, przebiegu i wyników modelowego przedsięwzięcia ładu przestrzennego „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań”, a także szczegółową prezentację każdego z czterech projektów modelowych. Broszura zawiera również podsumowanie prawie 15-letniej historii modelowych przedsięwzięć polsko-niemieckiej współpracy w zakresie gospodarki przestrzennej.

Broszura „Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030: Proces wdrażania w okresie 2016-2023”

Broszura „Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030: Proces wdrażania w okresie 2016-2023” (dwujęzyczny plik PDF, po polsku i niemiecku) została opublikowana we wrześniu 2023 r. przez Federalne Ministerstwo Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa (BMWSB). Stanowi ona śródokresowy bilans wdrażania Wspólnej Koncepcji Przyszłości (WKP 2030) i zawiera przegląd wszystkich kluczowych działań w zakresie współpracy transgranicznej w dziedzinie gospodarki przestrzennej na polsko-niemieckim obszarze powiązań od momentu uchwalenia WKP 2030 w grudniu 2016 r. do zakończenia modelowego przedsięwzięcia ładu przestrzennego (MORO) „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań” pod koniec 2023 roku.

Broszura poświęcona jest m.in. następującym tematom:

 • Opracowanie i wdrażanie WKP 2030
 • Kamienie milowe rozwoju
 • Polsko-Niemiecki Portal Gospodarki Przestrzennej
 • Konkurs na projekty flagowe WKP 2030
 • MORO „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań”
 • Polsko-Niemieckie Mapy Kolejowe
 • Działania w Transgranicznym Regionie Metropolitalnym Szczecina
 • Działania w lubusko-brandenburskim obszarze powiązań
 • Działania w dolnośląsko-saksońskim obszarze powiązań
 • Regionalne i transgraniczne strategie, koncepcje i struktury
 • Towarzyszące badania, publikacje i wydarzenia

Broszurę uzupełnia spis członków Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej.

Dokumentacja I Kongresu Federalnego „Dzień Regionów” w dn. 14.-16.06.2023 w Chociebużu

BMWSB, I Kongres Federalny „Dzień Regionów” 2023 r.

BMWSB, I Kongres Federalny „Dzień Regionów” 2023 r.

Pod hasłem „Świat w okresie transformacji – jak transformacja przebiega w regionie” w dniach 14-16 czerwca 2023 r. w Chociebużu (Cottbus/Chóśebuz) odbył się I Kongres Federalny „Dzień Regionów”. Na kongresie uhonorowany został również transgraniczny wymiar transformacji, a mianowicie na arenie tematycznej „Współpraca transgraniczna”.

Wybrane punkty programu I Kongresu Federalnego „Dzień Regionów” były transmitowane na żywo. Nagrania można znaleźć na stronie internetowej BMWSB w tabelarycznym wykazie programu kongresu.

Informacje nt. rozwoju przestrzennego (IzR) 2/2021

Informationen zur Raumentwicklung 2/2021

Informationen zur Raumentwicklung 2/2021

W numerze 2/2021 czasopisma BBSR „Informationen zur Raumentwicklung” (Informacje na temat rozwoju przestrzennego, IzR) pod tytułem „Doświadczenia graniczne” została przeanalizowana rola granic w Europie na tle pandemii COVID-19.

Wkład członków Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej dotyczy m.in. rozwoju polsko-niemieckiego pogranicza od regionu granicznego do obszaru powiązań, współpracy w Regionie Metropolitalnym Szczecina oraz wyzwań związanych z transgranicznym monitoringiem przestrzennym.

Informacje nt. rozwoju przestrzennego (IzR) 3/2018

Informationen zur Raumentwicklung 3/2018

Informationen zur Raumentwicklung 3/2018

Wydanie 3/2018 czasopisma Informationen zur Raumentwicklung (Informacje na temat rozwoju przestrzennego, IzR) ukazało się pod tytułem „Potencjał gospodarki przestrzennej – rozpoznawanie możliwości, kształtowanie przyszłości”.

Zawiera ono między innymi artykuł „Grenzen unwirksamer machen” („Uczynić granice mniej znaczącymi”) autorstwa Dirka Gebhardta i Ruperta Kawki (BBSR).

Analiza projektów ze względu na WKP 2030

Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu (IRT), zidentyfikował projekty które wspierają realizację założeń Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizji 2030 (WKP 2030). Wskazano w tym związku, jakie kierunki i obszary działania WKP 2030 są realizowane w ramach danego projektu.

W sumie zarejestrowano 159 projektów, które były lub są realizowane na polsko-niemieckim obszarze powiązań w ramach trzech programów Interreg A (Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska, Brandenburgia-Polska i Polska-Saksonia), Partnerstwa-Odra oraz Konkursu na projekty flagowe WKP 2030.

Dwujęzyczną broszurę pt. „Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030: Przegląd wybranych projektów służących wdrożeniu Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030/Gemeinsames Zukunftskonzept für den deutsch-polnischen Verflechtungsraum – Vision 2030: Übersicht ausgewählter Projekte zur Umsetzung des Gemeinsamen Zukunftskonzepts für den deutsch-polnischen Verflechtungsraum – Vision 2030“ można pobrać tutaj.

Dokumentacje warsztatów eksperckich konkursu na projekty flagowe

Po uroczystości wręczenia nagród w dniu 5 czerwca 2019 r. w Instytucie Polskim w Berlinie, trzy z pięciu nagrodzonych projektów flagowych skorzystały z okazji omówienia możliwości dalszego rozwoju projektu z interesariuszami i zewnętrznymi ekspertami podczas warsztatów eksperckich.

Przebieg i wyniki tych warsztatów są udokumentowane w raportach:

Warsztaty eksperckie nt. projektu flagowego „arkaPomorza“ w dn. 3 września 2019 r. w Löcknitz (dokumentacja po polsku / Dokumentation auf Deutsch)

Warsztaty eksperckie nt. projektu flagowego „Rewitalizacja dalekobieżnego połączenia kolejowego między Lipskiem i Poznaniem“ w dn. 24 października 2019 r. w Gubinie (dokumentacja po polsku / Dokumentation auf Deutsch)

Warsztaty eksperckie nt. projektu flagowego „REVIVAL!“ w dn. 15 listopada 2019 r. w Berlinie (dokumentacja po polsku / Dokumentation auf Deutsch)

Publikacja specjalna ministerstwa BMVBS pt. "Współpraca w zakresie gospodarki przestrzennej na pograniczu polsko-niemieckim" (2012 r.)

BMVBS-Sonderveröffentlichung 2012

BMVBS-Sonderveröffentlichung 2012

W 2012 r. Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast (BMVBS), które było wówczas odpowiedzialne za polsko-niemiecką współpracę w zakresie gospodarki przestrzennej, wydało specjalną publikację zatytułowaną „Raumordnerische Zusammenarbeit im deutsch-polnischen Grenzraum” („Współpraca w zakresie gospodarki przestrzennej na pograniczu polsko-niemieckim”).

Można ją pobrać ze strony internetowej BBSR.

Napisano tam o publikacji:

„Współpraca transgraniczna między regionami, miastami, instytucjami naukowymi i podmiotami prywatnymi jest wielkim sukcesem politycznym, gospodarczym i społecznym Unii Europejskiej i krajów uczestniczących. Ludzie w Polsce i Niemczech również współpracują ze sobą na wszystkich poziomach i pogłębiają różnorodne powiązania. Sukcesy pokazują, jak ważna jest polsko-niemiecka współpraca, zwłaszcza w dzisiejszych trudnych warunkach w Unii Europejskiej. Polska i Niemcy są motorami rozwoju gospodarczego i politycznego w UE. Przyczynia się do tego również wspólne pogranicze.

21 czerwca 2011 r. rządy obu krajów uzgodniły wspólny program współpracy transgranicznej. Określa on priorytety dla konkretnych projektów w nadchodzących latach. Niniejsza broszura przedstawia wybór z bogactwa różnych projektów. Przykłady opisują innowacyjne i obiecujące rozwiązania dla zadań związanych z rozwojem przestrzennym. Spektrum sięga od zapewnienia usług użyteczności publicznej poprzez polsko-niemieckie przedszkola, wspólne wodociągi lub impulsy dla transgranicznego transportu kolejowego, aż po współpracę w regionie metropolitalnym Szczecina lub ochronę przeciwpowodziową.”

Banery do pobrania

Tu znajdą Państwo grafiki w trzech różnych formatach, które mogą być przez Państwa wykorzystane jako tzw. banery w celu zamieszczania linku do portalu www.kooperacja-bez-granic.pl na stronie Państwa instytucji (w celu pobrania kliknąć prawym klawiszem myszki & zapisać element docelowy jako).

Portal Logo