Osiągnięcie strategicznego celu wspólnego obszaru wzrostu w Europie wymaga wzmocnienia powiązań społeczno-ekonomicznych, administracyjnych i powiązań bazujących na wzajemnym zrozumieniu. Wiele z tych powiązań istnieje już dziś. Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 pozwala na silniejsze ich uwidocznienie i świadome ukierunkowanie na nie założeń politycznych.

po lewej: Territorial Vision 2050 (c) ERSILIA, MCRIT and ET2050 Project, 2014

WIZJA

W roku 2030 silny społecznie, gospodarczo i przyrodniczo polsko-niemiecki obszar powiązań jako wspólny obszar zrównoważonego wzrostu jest ważnym motorem rozwoju w sercu Europy, oddziałującym także na inne regiony.

Realizacja Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030 wymaga różnorodnych procesów, również w obrębie społeczeństwa obywatelskiego, przebiegających na różnych płaszczyznach i prowadzonych przez wiele osób i instytucji. W związku z tym Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 formułuje wytyczne rozwoju skierowane na obszary działania o szczególnym znaczeniu dla przyszłego rozwoju:

I. Wykorzystanie zalet policentrycznej struktury osadniczej
II. Poprawa połączeń transportowych
III. Inwestowanie w ludzi
IV. Promowanie trwałego i zrównoważonego wzrostu
V. Zabezpieczanie podstaw dla wysokiej jakości życia

W rezultacie wszystkich działań powinno nastąpić dalsze wyrównanie oraz poprawa sytuacji społecznej i ekonomicznej oraz jakości życia i zwiększenie poziomu aktywności gospodarczej, naukowej i badawczej. Dąży się do wspierania procesów innowacyjnych, znalezienia odpowiedzi na wyzwania demograficzne, podniesienia konkurencyjności gospodarki, a także do racjonalnego wykorzystania i ochrony zasobów środowiska przyrodniczego.

Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 została opracowana między innymi na podstawie polskiej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) oraz niemieckich wizji rozwoju przestrzennego [Leitbilder der Raumentwicklung]. Uwzględnione zostały również strategiczne dokumenty sporządzone na poziomie województw, landów oraz Unii Europejskiej.