Wspólnie w przyszłość!

Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań jest wizją planistyczno-przestrzenną, określającą jak powinien wyglądać obszar po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej w 2030 roku. Dokument nad którym prace rozpoczęto w 2014 roku został opracowany przez Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej (w skrócie Polsko-Niemiecki Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej) i stanowi wkład do realizacji porozumień o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami.

Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 bazuje na doświadczeniach współpracy w dziedzinie rozwoju przestrzennego prowadzonej w ramach Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej i nawiązuje do istniejących planów i koncepcji rozwoju przestrzennego. Konkretne wytyczne i założenia opracowane zostały w oparciu o wiedzę o najważniejszych wyzwaniach i szansach polsko-niemieckiego obszaru powiązań. Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 pokazuje przede wszystkim potencjał i możliwości rozwoju obszaru powiązań – nie zawiera formalnych ustaleń planistycznych. Należy ją jednak rozumieć jako uzgodnione przez obie strony rekomendacje dotyczące planowania przestrzennego dla właściwych organów, instytucji i decydentów.

Tylko współdziałanie wielu osób i podmiotów umożliwi wprowadzenie Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030 w życie. Jej celem jest motywowanie i inspirowanie do dalszego pogłębiania współpracy na polsko-niemieckim obszarze powiązań oraz zwiększenie zainteresowania tym obszarem na szczeblu europejskim i krajowym. Równocześnie wnosi ona – poprzez swoją specyficzną, transgraniczną optykę – wkład w dyskusję nad przyszłymi priorytetami europejskiej polityki spójności.