Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań – Modelowe przedsięwzięcie ładu przestrzennego (MORO)

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI), które było wówczas odpowiedzialne za planowanie przestrzenne, oraz Federalny Instytut Badań nad Budownictwem, Miastami i Przestrzenią (BBSR) w 2020 r. zaprosiły we współpracy z Komitetem ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej zainteresowane miasta i gminy oraz okręgi, euroregiony, regiony planistyczne i inne podmioty miejskie do udziału w modelowym przedsięwzięciu ładu przestrzennego (MORO) „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań”.

Cel modelowego przedsięwzięcia

W pięciu modelowych przedsięwzięć w polsko-niemieckim obszarze powiązań tworzone są modelowo transgraniczne struktury i procesy zintegrowanego planowania, zawierające elementy rozwiązań w zakresie istotnych przestrzennie wyzwań występujących w jednym lub kilku z pięciu obszarów działania Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030 (WKP 2030):

I. Wykorzystanie zalet policentrycznej struktury osadniczej
II. Poprawa połączeń transportowych
III. Inwestowanie w ludzi
IV. Promowanie trwałego i zrównoważonego wzrostu
V. Zabezpieczanie podstaw dla wysokiej jakości życia

Wsparcie projektów

Wybrane w ramach naboru przedsięwzięcia modelowe otrzymały w celu rozwoju transgranicznych struktur i procesów zintegrowanego planowania dofinansowanie w wysokości po 50.000 EUR.

Projekty

Spośród dwunastu zgłoszonych propozycji projektów w połowie grudnia 2020 r. wybrano pięć regionów w polsko-niemieckim obszarze powiązań, w których opracowywane były modelowe struktury transgraniczne i procesy zintegrowanego planowania, oferujące rozwiązania w zakresie istotnych przestrzennie wyzwań występujących w jednym lub kilku z pięciu obszarów działania Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030 (WKP 2030):

Tutaj znajdą Państwo krótkie opisy wszystkich projektów.

Dokumenty nt. MORO „Zintegrowane planowanie”

Broszura podsumowująca modelowe przedsięwzięcie ładu przestrzennego (MORO) „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań” (plik PDF) została opublikowana z okazji konferencji podsumowującej MORO w dniu 28 września 2023 r. w Berlinie. Zawiera przegląd celów, przebiegu i wyników modelowego przedsięwzięcia ładu przestrzennego „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań”, a także szczegółową prezentację każdego z czterech projektów modelowych. Broszura zawiera również podsumowanie prawie 15-letniej historii modelowych przedsięwzięć polsko-niemieckiej współpracy w zakresie gospodarki przestrzennej.

Również opublikowana we wrześniu 2023 r. broszura „Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030: Proces wdrażania w okresie 2016-2023” (plik PDF) zajmuje się m.in. MORO „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań”.

Inne dokumenty związane z przedsięwzięciem

Dokumenty dotyczące wydarzeń w ramach MORO można znaleźć na stronach odpowiednich wydarzeń, a dokumenty dotyczące pojedynczych projektów MORO na stronach poszczególnych projektów.

Kontakt

Monitoring naukowy
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
(Federalny Instytut ds. Badań Budownictwa, Miast i Przestrzeni w Federalnym Urzędzie ds. Budownictwa i Ładu Przestrzennego)
Referat I 3 – Europäische Raum- und Stadtentwicklung
Deichmanns Aue 31-37, D-53179 Bonn
Dirk Gebhardt
E-Mail: dirk.gebhardt@bbr.bund.de, zukunftskonzept2030@bbr.bund.de

Asystent naukowy
INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Böhm und Partner
Gregor-Mendel-Str. 9, D-14469 Potsdam
Martin Reents, Christian Gering
E-Mail: christian.gering@iu-info.de
Telefon: +49 331 505 81 0

Ulotka nt. MORO "Zintegrowane planowanie" do pobrania