Modelowe przedsięwzięcie ładu przestrzennego (MORO) „Transgraniczna synergia gospodarki przestrzennej i wodnej w dorzeczu Odry“

Federalne Ministerstwo Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa (BMWSB) we współpracy z Komitetem ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, zaprasza zainteresowane podmioty i instytucje do udziału w modelowym przedsięwzięciu ładu przestrzennego (MORO) „Transgraniczna synergia gospodarki przestrzennej i wodnej w dorzeczu Odry“ Przedsięwzięcie organizowane jest przez Federalny Instytut ds. Badań Budownictwa, Miast i Przestrzeni (BBSR).

Celem modelowego przedsięwzięcia jest opracowanie i wdrożenie rozwiązań poprawiających współdziałanie instrumentów gospodarki przestrzennej i wodnej na polsko-niemieckim obszarze powiązań. W ten sposób przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji obszaru działania „Zabezpieczanie podstaw dla wysokiej jakości życia“ Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizji 2030 (WKP 2030).

Zaproszenie do składania propozycji projektów

Na podstawie jednoetapowej procedury wyboru projektów zostaną wybrane trzy regiony modelowe, w których opracowanie konkretnych działań wdrożeniowych zgodnych z wyżej wymienionymi celami MORO znajdzie się w centrum uwagi. Te modelowe projekty będą współfinansowane przez federalne ministerstwo BMWSB.

Wszystkie istotne informacje na temat wyboru i finansowania modelowych projektów znajdują się w zaproszeniu do składania propozycji projektów (Projektaufruf):

Zaproszenie do udziału w konkursie (Wettbewerbsaufruf)
do pobrania (DOCX, 151 KB, plik nie jest wolny od barier)

Zaproszenie wraz ze wszystkimi istotnymi dokumentami jest dostępne na stronie internetowej BBSR (w języku niemieckim).

Wydarzenia informacyjne

W środę 15 maja 2024 r. w godzinach od 10:00 do 11:30 odbędzie się zdalne wydarzenie informacyjne, podczas którego zostanie zaprezentowane MORO, a zainteresowani partnerzy projektów będą mogli zadawać pytania dotyczące wniosków o finansowanie.

Zgłoszenie udziału w zdalnym wydarzeniu informacyjnym w dn. 15.05.2024

Ponadto we wtorek 18 czerwca 2024 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 we Frankfurcie nad Odrą odbędzie się kolejne wydarzenie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców do modelowego przedsięwzięcia, podczas którego oferowane będą możliwości pogłębionych konsultacji.

Miejsce wydarzenia: Kleist Forum, sala konferencyjna nr 2, Platz der Einheit 1, 15230 Frankfurt (Oder)

Zgłoszenie udziału w wydarzeniu informacyjnym w dn. 18.06.2024 we Frankfurcie nad Odrą

Wymagane dokumenty do składania

Podmioty zainteresowane finansowaniem ich modelowych projektów są proszone o wypełnienie następujących dokumentów i przesłanie ich na adres zukunftskonzept2030@bbsr.bund.de przed upływem terminu składania wniosków w dniu 19 lipca 2024 r. o godz. 12:00 w południe:

  • wniosek o dofinansowanie (DOCX) wraz z załącznikami w formie dokumentu tekstowego i podpisanego skanu (PDF),
  • plan wydatków i finansowania (XLXS).

Wszystkie potrzebne dokumenty są dostępne w zaproszeniu do składania propozycji projektów (Projektaufruf) na stronie internetowej BBSR.

Na tej stronie znajdują się również dalsze informacje pomocne i wskazówki dotyczące wypełniania dokumentów.