Historia

Polsko-Niemiecką Komisję Międzyrządową do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej utworzono na podstawie art. 12 dwustronnego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz not wymienionych dnia 17 czerwca 1991 r. Podczas X posiedzenia Komisji Międzyrządowej, które odbyło się w Warszawie w dniach 18-19 maja 1999 r., postanowiono, że Polsko-Niemiecka Komisja Gospodarki Przestrzennej zostanie włączona w skład Komisji Międzyrządowej jako czwarty komitet – Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej. Pierwsze posiedzenie Komitetu odbyło się na zaproszenie Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w dniach 28-30 maja 2000 r. w Tucznie. Było ono poświęcone na uzgodnienie długofalowego planu działalności Komitetu. Jako główne priorytety ustalono wówczas prewencyjną ochronę przeciwpowodziową, współpracę w ramach Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG III B oraz PHARE / ISPA a także aktualizację studiów kierunkowych zagospodarowania przestrzennego.

Regulamin

Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej ustalił dla swojej działalności Regulamin.
Został on przyjęty na pierwszym posiedzeniu Komitetu w dniu 29 maja 2000 r.

Regulamin do pobrania:

Regulamin [wersja polska]

Geschäftsordnung [wersja niemiecka]

Zadania

Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej rozumie swoją rolę jako gremium dyskusyjne, tzn. że Komitet omawia aktualne tematy współpracy i przygotowuje ewentualnie decyzje polityczne w tym zakresie.

Aktualne priorytety Komitetu stanowią:

Implementacja „Wspólnej koncepcji przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań”, współpraca w dziedzinie gospodarki przestrzennej na morzu (w tym zakresie Komitet utworzył grupę roboczą).

Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej w pracy (podczas XVI posiedzenia w dn. 20.05.2016 r. w Zielonej Górze).

Wspólne dokumenty

Następujące dokumenty zostały opracowane w ramach działalności Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej:

Członkowie Komitetu

Tutaj przedstawiamy podmioty reprezentowane w Polsko-Niemieckim Komitecie ds. Gospodarki Przestrzennej.

Współprzewodniczącymi Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej są obecnie Anna Świątecka-Wrona (MFiPR) i Vera Moosmayer (BMWSB).

DE-PL Raumordnungsausschuss / PL-DE Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej, Frankfurt (Oder), 2024-06-18