IV. Promowanie trwałego i zrównoważonego wzrostu

WIZJA

W roku 2030…

… istnieją transgraniczne klastry, które skutecznie działają na rynkach europejskich. Przepływ towarów i dóbr na obszarze powiązań jest silniej powiązany z lokalnymi procesami gospodarczymi.
… turystyka stała się jeszcze ważniejszym czynnikiem gospodarczym w całym regionie i przyciąga gości z całego świata. Wyjazdy turystyczne do kraju sąsiada stały się bardzo popularne.
… Polska i Niemcy osiągnęły ten sam wysoki poziom bezpieczeństwa energetycznego.
… w morskim obszarze polsko-niemieckich powiązań istnieją spójne plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.

IV.1 Wsparcie rozwoju transgranicznych stosunków gospodarczych: Przykładanie szczególnej wagi do intensyfikacji relacji gospodarczych między małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MSP) w polsko-niemieckim obszarze powiązań. Podejmowanie działań zachęcających do angażowania się na rynkach zagranicznych (w szczególności MSP). Identyfikacja wspólnych dziedzin kompetencji i aktywne wspieranie powstawania transgranicznych klastrów.

IV.2 Zwiększenie intensywności turystyki: Systematyczne doskonalenie i rozbudowywanie oferty turystycznej, przygotowanej z myślą o sąsiadach z Polski i Niemiec. Zwiększanie zainteresowania poznawaniem polsko-niemieckiego obszaru powiązań również przy wykorzystaniu globalnego potencjału turystycznego Berlina. Wzajemne sieciowe powiązanie i promowanie atrakcyjnych ofert wspólnie na rynkach poza polsko-niemieckim obszarem powiązań. Tworzenie dodatkowych perspektyw rozwoju dla obszarów wiejskich i położonych peryferyjnie poprzez rozwój turystyki.

IV.3 Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego: Przebudowywanie systemów energetycznych w celu osiągnięcia trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz sprostania wyzwaniom zmian klimatycznych. Zmniejszenie zużycia energii i dywersyfikacja zaopatrzenia w energię. Magazynowanie nadmiaru energii pozwalające na efektywne i skuteczne wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych. Lepsze powiązanie transgranicznych sieci elektroenergetycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię. Aktywne wspieranie przemian strukturalnych na obszarach, które dziś są mocno uzależnione od gospodarki surowcowej.

IV.4 Promowanie trwałego „niebieskiego“ wzrostu: W polsko-niemieckim obszarze powiązań istnieje wspólne zrozumienie zarządzania obszarami morskimi, którego celem jest trwały i zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny z jednoczesnym zagwarantowaniem dobrego stanu środowiska. Koordynowanie, zgodnie ze wzajemnie uznawanymi zasadami i ideą trwałego i zrównoważonego rozwoju, różnych funkcji planowanych na obszarach morskich.