Regionalna ocena oddziaływania terytorialnego (TIA) Ostbahn – Linia kolejowa 203

Wspólny Departament Planowania Przestrzennego Krajów Berlin i Brandenburgia, w ścisłej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, uczestniczył w kierowanej przez polskie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej akcji pilotażowej Agendy Terytorialnej 2030 „Zrozumieć, jak polityki sektorowe wpływają na przestrzenne (nie)równości“. Jej celem było zidentyfikowanie oddziaływania polityk sektorowych na strukturę przestrzenną przy użyciu Regionalnej Oceny Oddziaływania Terytorialnego („Region-focused Territorial Impact Assessment” – TIA).

Jako przykład wybrano dwutorową rozbudowę i elektryfikację transgranicznego połączenia kolejowego (Ostbahn/linia kolejowa nr 203) między Berlinem a Gorzowem Wielkopolskim. Dzięki wsparciu zaadaptowanych metod Oceny Oddziaływania Terytorialnego opracowane zostały potencjalne skutki przestrzenne w ramach dwóch ponadregionalnych konferencji (w Seelow i Gorzowie Wlkp.) oraz dwóch warsztatów regionalnych (w Trebnitz k. Müncheberg i Kostrzynie), w których aktywnie uczestniczyli niemieccy i polscy interesariusze.

Fragment der Deutsch-Polnischen Eisenbahnkarte A (Bestand, Autor: IRT)

Najważniejsze wyniki oceny oddziaływania to znacznie lepsza – transgraniczna – dostępność miejsc pracy i miejsc zamieszkania (osoby dojeżdżające do pracy), ośrodków osadniczych (placówki usługowe i handlowe) oraz terenów wycieczkowych, dzięki wykorzystaniu środków transportu publicznego. Towarzyszą temu pozytywne skutki klimatyczne, a także stymulowany rozwój osadnictwa wzdłuż przystanków i zasadnicza poprawa warunków dla rozwoju handlu i przemysłu w poszczególnych lokalizacjach oraz wzrost turystyki dziennej w rejonie zasięgu Ostbahn i linii kolejowej nr 203.

Szczegółowe omówienie projektu wraz z opisem realizacji, metody i wyników znajduje się w raporcie końcowym sporządzonym w języku niemieckim i polskim, a także w streszczeniu w języku angielskim.
Projekt był finansowany przez BBSR w ramach Modelowego Przedsięwzięcia Ładu Przestrzennego (MORO).

Karte: Raumwirkungen / Mapa: Skutki przestrzenne (ÖIR im Auftrag der GL Berlin-Brandenburg)