Odpowiedzialne za gospodarkę przestrzenną i współpracę transgraniczną na szczeblu federacji jest Federalne Ministerstwo Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa (BMWSB).

Rządy krajów związkowych natomiast są odpowiedzialne za formułowanie polityki przestrzennej na obszarze landów oraz współpracę transgraniczną w tym zakresie.

W innych zakresach odpowiedzialne za współpracę transgraniczną są Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu (BMWK) a przede wszystkim Ministerstwo Spraw Zagranicznych (zob. Placówki dyplomatyczne Niemiec w Polsce).

Koordynacja współpracy w dziedzinie gospodarki przestrzennej

Członkowie Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej

Niemieckimi członkami Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej są przedstawiciele ministerstwa BMI oraz odpowiednich ministerstw krajów związkowych zajmujących się sprawami współpracy w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego.

Szczebel federalny

Szczebel krajów związkowych

Wsparcie badawczo-rozwojowe Strony niemieckiej