Niemieckie stowarzyszenia euroregionów leżących na granicy z Polską i Czechami skierowały do Urzędu Kanclerskiego, Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i kilku ministerstw federalnych list otwarty zatytułowany „Ost-Europa-Takt – Poprawa połączeń kolejowych z Polską i Czechami”. Przyjmują oni w nim z zadowoleniem stwierdzenia i wnioski zawarte w deklaracji kanclerza Niemiec i szefów rządów wschodnich krajów związkowych z Wyspy Riems z czerwca 2022 roku – zwłaszcza w odniesieniu do uznanej „ogólnoeuropejskiej kluczowej roli gospodarczej i logistycznej” wschodnich Niemiec.

Sygnatariusze podejmują działania na rzecz rozbudowy połączeń kolejowych z Polską i Czechami, które zostały wymienione na pierwszym miejscu we wspólnej agendzie i które ich zdaniem stanowią również centralny element dla osiągnięcia innych pożądanych celów.

Dzięki poprawie transgranicznej sieci kolejowej, w tym połączeń nieobjętych europejską siecią korytarzy TEN-T, uwzględnia się nie tylko wymogi ochrony klimatu. Możliwa do osiągnięcia w wyniku tego dodatkowa przepustowość i atrakcyjniejsza mobilność służą także bezpieczeństwu dostaw (np. w odniesieniu do źródeł energii, żywności, innych łańcuchów dostaw) oraz poprawie czynników lokalizacji. Takie znaczenie mają wszystkie transgraniczne (klasyfikowane zarówno jako „regionalne”, jak i „międzynarodowe”) połączenia transportu kolejowego, w tym połączenia między Bawarią a Republiką Czeską.

Przedstawiciele euroregionów sugerują, aby obszar działania „Rozbudowa kolejowych połączeń transportowych z Polską i Czechami” został potraktowany priorytetowo i – ze względu na jego złożoność i nieodłącznie związaną z tym czasochłonną fazę planowania – jak najszybciej objęty skoordynowaną, międzyresortową uwagą. Oferują oni adresatom swojego listu otwartego wsparcie w miarę swoich możliwości i aktywny udział w realizacji agendy, np. poprzez wspólne omówienie regionalnych i krajowych potrzeb, wyzwań i potencjału transgranicznej infrastruktury kolejowej w rozumieniu „kluczowej roli gospodarczej i logistycznej w skali europejskiej” lub w odniesieniu do skutków ubocznych dla innych obszarów działania i wyprowadzenie wariantów działania.

Pełny tekst listu (w języku niemieckim) można znaleźć tutaj.