Projekt INT179 Logo

Projekt INTERREG VA „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina” (INT179/MTM)

Transgraniczny rozwój Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego ma istotne znaczenie dla stworzenia efektywnie funkcjonujących sieci współpracy polsko-niemieckiej. W szczególności dziedziny takie jak planowanie przestrzenne, gospodarka czy mobilność dotykają wyzwań, które można efektywniej rozwiązać w ramach udanej współpracy transgranicznej. Konieczność łączenia zasobów obszaru wsparcia wymaga intensyfikacji tej współpracy. Mimo promowania idei Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina jest ona rozpoznawalna jedynie wśród kilku instytucji w regionie. Brak systemowej dyskusji o potrzebach tego obszaru i niewystarczająca koordynacja działań powoduje, że bez szczególnego wsparcia pomysł efektywnego łączenia potencjałów pozostanie tylko teorią.

Celem projektu jest wsparcie procesu przemian dokonujących się w Transgranicznym Regionie Metropolitalnym Szczecina poprzez dostarczanie rzetelnych dowodów o jego potencjałach i powiązaniach, pozyskanych w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Wyniki projektu będą pomocne w rozwoju regionu przyczyniając się do zwiększenia jego konkurencyjności, a ich odbiorcami będą decydenci i grupy interesariuszy. Efektem projektu będzie opracowanie metodyki pozyskiwania, harmonizacji i publikacji danych we wskazanych obszarach tematycznych wraz z określeniem dostawców danych i ich użytkowników w Regionie Metropolitalnym Szczecina. Na tej podstawie zostaną oszacowane możliwości funkcjonowania systemu monitoringu Regionu Metropolitalnego Szczecina. W efekcie nastąpi intensyfikacja współpracy sieciowej w kontekście transgranicznym poprzez zapewnienie udziału możliwego najszerszego grona interesariuszy ze strony polskiej i niemieckiej. Wskazane w projekcie obszary tematyczne to: turystyka, transport regionalny i mobilność, efektywne sieci współpracy, partnerstwo miejsko-wiejskie, inteligentny rozwój i branże przyszłości.

Oczekiwanym rezultatem będzie nadanie Regionowi Metropolitalnemu Szczecina roli obszaru o rzeczywistym transgranicznym charakterze, pogłębienie współpracy sieciowej, efektywniejsze wspólne wykorzystanie istniejących zasobów. Dzięki wdrożeniu cyklicznych transgranicznych konferencji prezentujących informacje o Regionie (wyniki monitoringu) zostaną wspólnie określone kierunki rozwoju oparte na zdiagnozowanych potrzebach, poprawi się wymiana informacji o podejmowanych działaniach, zainteresowane pomioty uzyskają aktywne wsparcie. Obecnie działania dotyczące wdrażania idei Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina są ograniczone do jednorazowych wydarzeń, widoczna jest trudność w długofalowym określeniu potrzeb, przepływ wiedzy odbywa się poprzez kontakty osobiste, a nie systemowe.

Realizacja projektu stanowi praktyczne wdrożenie Koncepcji Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina z 2015 r. Trudnością w rozwoju koncepcji transgranicznych jest fakt, że często zakres wymaganych działań wykracza poza ramy prawne poszczególnych jednostek. Dlatego w projekcie określono obszary tematyczne tak, by móc do nich zaprosić i polskich i niemieckich partnerów. Wówczas zarówno diagnoza potrzeb, jak i harmonizacja danych wynika z ich doświadczeń, a każda ze współpracujących instytucji wnosi do projektu szczegółową wiedzę o swoim regionie. Innowacyjność projektu dotyczy tematów horyzontalnych realizowanych w trakcie trwania całego projektu. Są to innowacyjne metody partycypacji, innowacyjne sposoby pozyskania danych oraz działania poświęcone wdrożeniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego dotyczącej otwartych danych.

Projekt INT179 jest współfinansowany ze środków Programu INTERREG VA Meklemburgia–Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.

Dokumenty

Warsztaty online w ramach projektu INT179: Partnerstwo miejsko-wiejskie

Urząd Związku Gmin Gartz nad Odrą (Amt Gartz (Oder)) wraz z RBGP WZ oraz Centrum Usługowo-Doradczym Euroregionu Pomerania w dniu 8 grudnia 2020 r. zaprosił na warsztaty online pt. „Partnerstwo miejsko-wiejskie“ w ramach projektu:

Konferencja inaugurująca projekt INT179

RBGP WZ zaprosiło do udziału w konferencji inaugurującej projekt INT179 „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina”.
Hasłem przewodnim konferencji było pytanie:
„W jaki sposób rzetelne dane mogą ukierunkować dalszy rozwój Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina?”