Logo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
Nazwa Rzeczpospolita Polska
Stolica
Warszawa
Dane podstawowe z dn. 01.01.2020
 • Mieszkańcy:
  38 382 576
 • owierzchnia:
  312 705 km²
 • Gęstość zaludnienia:
  123 os/km²

 

Źródło:
Główny Urząd Statystyczny

Warszawa


Krótkie przedstawienie

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR)

Podstawowym zadaniem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jest kreowanie polityki rozwoju Polski, a także monitorowanie i koordynacja wdrażania najważniejszej strategii gospodarczej rządu Polski – Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Ministerstwo odpowiada za wdrażanie programów finansowanych z funduszy unijnych w ramach polityki spójności na lata 2014-2020, jak i za negocjacje z instytucjami unijnymi programów na lata 2021-2027. Ministerstwo prowadzi ponadto krajową politykę regionalną i miejską, opracowuje krajową strategię rozwoju regionalnego i strategie ponadregionalne, przygotowuje i wdraża różne programy rozwoju finansowane nie tylko ze środków unijnych, ale i krajowych.

Ministerstwo jest między innymi odpowiedzialne za wdrażanie programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Umożliwiają one wspólne rozwijanie potencjału zróżnicowanych obszarów ponad granicami. W ramach tych programów realizowane są projekty, będące odpowiedzią na wspólne wyzwania ponad granicami, które wymagają wspólnego rozwiązania na poziomie międzynarodowym.

O zadaniach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Wszystkie departamenty i biura Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ)

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie ochrony przyrody i kontroli procesu inwestycyjnego, w tym:

 • strategicznych ocen oddziaływania na środowisko,
 • postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.