Wappen der Stadt Seelow, Quelle: Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DEU_Seelow_COA.svg
Herb miasta Kostrzyn nad Odrą, źródło: Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:POL_Kostrzyn_nad_Odr%C4%85_COA.svg

„Dwa kraje. Dwa miasta. Jedna przyszłość.“

Wnioskodawca, miasto Seelow i jego polski partner, miasto Kostrzyn nad Odrą, to dwa miasta węzłowe w regionie nad Wartą i Odrą. W obu miastach koncentrują się publiczne usługi bytowe. Oprócz świadczenia bytowych usług publicznych właśnie centra miast mają w szczególności zadania zapewnienia lokalnego dostępu do dóbr i usług; a jednocześnie są ośrodkami życia społecznego obu miast i otaczającego je regionu. Utrzymanie funkcji śródmieści jest ważne dla rozwoju miast. Miasta Seelow i Kostrzyn chcą wspólnie stawić czoła tym wyzwaniom. Zamierzają one razem z aktywnymi podmiotami zaangażowanymi w sprawy śródmieść wypracować etapy i kierunki działań, ustalić, czy można je zastosować do obu miast, a także opracować wspólny dokument strategiczny dotyczący rozwoju centrów miast. Ponadto prowadzone będą konsultacje społeczne w różnych formatach i uzgodnione działania informacyjno-promocyjne.

Tło

Seelow i Kostrzyn nad Odrą doznały znacznych zniszczeń w czasie II wojny światowej – były miejscami nasilonych działań wojennych w ostatniej fazie wojny. Wydarzenia te pozostawiły ślady w urbanistyce obu miast oraz w rozwoju śródmieść. Dziś miasto Seelow jako miejscowość ośrodkowa w Brandenburgii (ośrodek lokalny – Mittelzentrum) oraz miasto Kostrzyn nad Odrą stanowią bieguny rozwoju na otaczających je obszarach wiejskich oraz stanowią ośrodki dostępu do dóbr i usług.

Projekt koncentruje się na zachowaniu i nowym ukierunkowaniu funkcji śródmieść. Chociaż oba miasta działają w różnych uwarunkowaniach (budżet samorządu, struktura administracyjna, ramy prawne), to wyzwania w globalnym i otwartym świecie są jednak tego samego rodzaju. Poprzez wspólne opracowanie dokumentu strategicznego Seelow i Kostrzyn chcą odpowiedzieć na to wyzwanie. Intensywna współpraca w celu wzmocnienia śródmieść we wspólnym obszarze powiązań służyć będzie w kontekście przemian demograficznych wypracowaniu strategii radzenia sobie z wyzwaniami przyszłości. Rozwój gospodarczy we wspólnym obszarze powiązań ma być wzmocniony pozytywnymi akcentami a jakość życia mieszkańców ulegać poprawie.

Foto: Seelow, © H. Drewing

Foto: Seelow, © H. Drewing

Cele

Projekt ma na celu:

 • stworzenie atrakcyjnych warunków życia i pracy w małych miastach dla ludzi wszystkich grup wiekowych
 • pozyskanie młodych ludzi do śródmieść oraz
 • utrzymanie infrastruktury miejskiej.

Poprzez tez proces partnerzy chcą połączyć aktywne podmioty i doprowadzić do koncepcyjnej współpracy nad przyszłościowym rozwojem miejskim. Produktem wypracowanym w projekcie ma być wspólny dokument strategiczny, w którym zostaną opisane wyżej wskazane kroki oraz który zaprezentuje ich modelowy charakter oraz możliwość zastosowania w innych regionach.

Metodyka

Projekt realizowany będzie we współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami, jak np. Zrzeszenie Handlu Berlina i Brandenburgii oraz Izba Przemysłowo-Handlowa Wschodniej Brandenburgii odpowiednie instytucje po polskiej stronie.

Poprzez szeroki udział i włączenie różnych grup aktywnych podmiotów zostanie podniesiona ich świadomość problematyki rozwoju śródmieść oraz zostaną one pozyskane do przygotowywania i wdrażania projektów i działań na rzecz ożywienia śródmieść. Grupy docelowe to mieszkańcy śródmieść, dzieci, młodzież oraz dorośli a także handel detaliczny, gastronomia i właściciele nieruchomości.

Formaty konsultacji i wydarzeń będą bardzo różnorodne, zarówno cyfrowe jak i analogowe.

Z dokumentów podstawowych intensywnie wykorzystywana w pracach będzie Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030. Jej zasadnicze założenia podjęte będą w realizacji projektu.

Projekt podzielony będzie na 3 fazy:

 1. Etap analiz:
  Analiza SWOT śródmieść, na jej bazie zostaną wypracowane wspólne idee dotyczące formatów konsultacji i partycypacji mieszkańców,
 2. Etap konsultacji i testowania:
  najpierw konsultacje w poszczególnych miastach z różnymi grupami użytkowników, następnie wspólne akcje w obu miastach, aby wypróbować założenia rozwoju śródmieść
 3. Etap strategii:
  implementacja wniosków wypracowanych w pracach projektu MORO we wspólnym dokumencie strategicznym, opracowanie wspólnego planu działań i wydarzeń.

Miasto Seelow współdziała obecnie w ramach organizacji małych miast w projekcie Akademia Małych Miast dofinansowanym przez niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wypracowane w nim wnioski powinny zostać wykorzystane również w niniejszym projekcie. Wypracowana tam metoda SolutionLab ma zostać w projekcie MORO wypróbowana również w Kostrzynie.

Foto: Kostrzyn nad Odrą, © S. Owczarz

Foto: Kostrzyn nad Odrą, © S. Owczarz

Wyniki

Wynikami projektu będą wspominany powyżej dokument strategiczny oraz wspólny plan działań i wydarzeń. Oczekuje się, że przyczynią się one do podniesienia atrakcyjności obu miast jako miejsc życia i pracy ludzi wszystkich grup wiekowych, w szczególności będą dodatkową zachętą dla młodych ludzi do intensywniejszego korzystania ze śródmieść i poprzez tę ożywioną aktywność wniosą wkład w utrzymanie miejskiej infrastruktury.

Dokumenty

Poniższe dokumenty umożliwiają głębsze zapoznanie się z projektem:

Kontakt

Stadt Seelow
Küstriner Straße 61
15306 Seelow
pan Thomas Drewing
Mail: thomas.drewing@seelow.de

Miasto Kostrzyn nad Odrą
ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
pani Agnieszka Żurawska-Tatała
Mail: a.zurawska@kostrzyn.um.gov.pl