Program Współpracy INTERREG VI A Polska-Saksonia informuje na swojej stronie internetowej, że 31 stycznia 2024 r. zakończą się dwa nabory projektów:

Priorytet I „Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałania i adaptacja do zmian klimatu”
Cel szczegółowy 1.1:
Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.

Priorytet II „Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę”
Cel szczegółowy 2.1:
Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online

Do ogłoszeń o naborze.

Planowane są również dwa kolejne nabory od stycznia 2024 r. do marca 2024 r:

Priorytet II „Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę”
Cel szczegółowy 2.2:
Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym oraz innowacjach społecznych

Priorytet III „Pogranicze otwarte na dialog mieszkańców i instytucji”
Cel szczegółowy 3.1:
Inne działania wspierające lepsze zarządzanie współpracą

Więcej informacji na temat planowanych naborów.