Poniżej znajduje się przegląd wszystkich 50 projektów zgłoszonych w ramach pierwszego konkursu MORO na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej w 2011 r. Przedstawiamy każdy projekt z ilustracją oraz ze swoim głównym przesłaniem.

Również udostępniamy streszczenie każdego projektu w formacie PDF, na które Państwo dotrą poprzez kliknięcie na ilustrację danego projektu.

Prosimy o uwagę:

Kolejność i numeracja projektów nie stanowią żadnej oceny.

Listę sześciu zwycięskich projektów konkursu znajdą Państwo na stronie Konkurs MORO nr I.
Na poniższych ilustracjach tytuły zwycięskich projektów zostały pogrubione.

Most Europejski Neurüdnitz-Siekierki

Rewitalizacja linii kolejowej 411 między niemieckim brzegiem Odry koło Neurüdnitz i polskim Godkowem łącznie z będącym pod ochroną zabytkiem, najdłuższym mostem przez Odrę między Neurüdnitz i Siekierkami jako Turystycznego Przejścia Granicznego i Europejskiego Centrum Spotkań z niezależnym zasilaniem w energię ze źródeł odnawialnych.

http://europabrücke.de/pl/landing-page-polski/

 

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.brandenburgia.pl zu laden.

Inhalt laden

Niemiecko-polskie centra kształcenia i wymiany w Sprembergu (ZBA) i Szprotawie (CKiW)

Trwała współpraca transgraniczna pomiędzy działaczami w dziedzinie oświaty i w sektorze socjalnym, mająca na celu zapewnienie równowagi socjalnej na obszarach przygranicznych, uwzględniająca zmiany demograficzne oraz zmierzająca do podejmowania starań, aby zahamować migrację z terenów przygranicznych poprzez ścisłą współpracę, np. poprzez implementację struktur pomocy socjalnej i pomocy młodzieży po obu stronach granicy. W tym celu studenci kierunku pedagogiki społecznej oraz nauk pedagogicznych na uczelniach Hochschule Lausitz oraz w Gorzowie będą zachęcani do aktywnej współpracy i będą np. wysyłani na praktyki.

„Przygoda z Nysą“ – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego

Głównym przesłaniem projektu jest poprawa wizerunku terenów przygranicznych poprzez poprawę jakości istniejącej oraz rozbudowę bazy turystycznej: wodnej i pieszo-rowerowej, z której korzystają zarówno mieszkańcy pogranicza polsko-niemieckiego jak i turyści zewnętrzni.

Edukacja bez granic

Stworzenie polsko – niemieckiego systemu edukacji przedszkolnej;
Wspieranie edukacji dwujęzycznego nauczania dzieci z obu miast przygranicznych w po czuciu świadomości istnienia i poszanowania innych kultur i języków.

Odra dla turystów 2014 ...

Uaktywnienie dla turystów ,,niebieskiego raju” lubusko–brandenburskiego pogranicza poprzez uatrakcyjnienie i udostępnienie terenów dorzecza Odry na rynek europejski. Podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej i stworzenie wspólnego systemu promocji Odry.

https://mapadotacji.gov.pl/projekty/716804/

Drogi św. Jakuba na pograniczu polsko-niemieckim – stworzenie transgranicznego systemu oznakowania i informacji

Odrodzenie historycznych szlaków pielgrzymkowych przez badania naukowe i praktyczne wyposażenie szlaków z uwzględnieniem aspektów duchowych i wymagań turystycznych jak punkt wyjścia do kooperacji transgranicznych.

Sieć kooperacyjna w dziedzinie turystyki „Partnerstwo-Odra“

Pogłębienie i umocnienie współpracy polsko – niemieckiej w sferze turystycznej w celu pozyskania rynków trzecich (m.in. takich krajow jak Rosja i USA).

Zintegrowana, energooszczędna koncepcja transgranicznej publicznej komunikacji miejskiej Dwumiasta Frankfurt nad Odrą/Słubice

Europejskie Dwumiasto Słubice i Frankfurt nad Odrą tworzy zintegrowaną energooszczędną koncepcję komunikacji miejskiej w ramach wspólnej transgranicznej kooperacji w celu zainstalowania transgranicznego publicznego transportu zbiorowego.

Razem dla pogranicza Dolny Śląsk-Saksonia

Celem nadrzędnym projektu jest stworzenie podstaw do trwałej strukturalnej zmiany w zakresie zintensyfikowania i wzmocnienia współpracy pomiędzy administracją regionalną Dolnego Śląska i Wolnego Państwa Saksonii.

Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji

Międzygminna Współpraca w Europejskim Dwumieście – Wdrożenie Słubicko-Frankfurckiego Planu Działania 2010-2020 poprzez Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji.

 

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von slubice.home.pl zu laden.

Inhalt laden

VIA SACRA – dwa miasta jedna droga

Głównym przesłaniem realizacji projektu jest wzmocnienie roli Miasta Karpacz i Kamenz jako stacji na trasie VIA – SACRA poprzez stworzenie lokalnych „świętych dróg”, łączących zabytkowe obiekty sakralne miast partnerskich.

Centrum Sportów Ekstremalnych w Zgorzelcu

Centrum sportów ekstremalnych w Zgorzelcu będzie uzupełnieniem oferty turystycznej (turystyka aktywna) całego regionu i alternatywą dla mieszkańców w zakresie wykorzystania czasu wolnego.

Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami Natura 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry

Projekt w ramach transgranicznej kooperacji promuje rozwój turystyczno-gospodarczy przy jednoczesnej dbałości o zachowanie dóbr ochrony przyrody i propagowaniu ochrony środowiska.

Wzdłuż polsko-niemieckiej granicy odkryj gotyk ceglany rowerem

Połączenie wiele obiecującej, przyszłościowej turystyki rowerowej i popularnego dziedzictwa kulturowego gotyku ceglanego, w regionach położonych w głębi lądu na południe od Morza Bałtyckiego. Koordynacja pracy instytucji, organizacji i firm prywatnych poprzez wypracowanie produktów pod wspólnym tytułem „Rowerem śladami gotyku ceglanego”.

Tandem Eurolingua: Dwujęzyczność od przedszkolaka do seniora!

Wdrożenie mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego do funkcjonalnej dwujęzyczności przy pomocy gry Eurolingua. Ułatwienie komunikacji między ludźmi w każdym wieku. Tworzenie dwujęzycznych wydawnictw o tematyce regionalnej.

Sieć fachowej współpracy nauczycieli

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli saksońskich w zakresie języka polskiego jako obcego oraz pogłębienie wiedzy o Polsce w środowisku szkolnym w Saksonii, głównie w regionie polsko-niemieckiego pogranicza, jak również stworzenie platformy wymiany doświadczeń dla nauczycieli z regionu Saksonii, woj. lubuskiego i dolnośląskiego.

InterKulturManagement

Niemieccy i polscy uczniowie tworzą w sześciu szkołach system firm uczniowskich wyspecjalizowanych w dziedzinie kultury. Opracowują pod opieką fachowców z dziedziny managementu i kultury niemiecko-polski Festiwal Kultury Młodzieżowej „BoomFest”.

Obywatele dla wolności. Saksonia i Dolny Śląsk 1945-1989

Projekt poprzez nowe dydaktyczne formy nauczania historii najnowszej jak i opracowania niemiecko-polskich materiałów do nauczania historii służy wspieraniu wspólnej polsko-niemieckiej tożsamości regionalnej i postawy obywatelskiej uczniów i nauczycieli.

https://www.zgorzelec.info/news/8691

https://www.gminapolska.com/miasto-i-jego-obywatele-zgorzelec-i-gorlitz-1945-1989/

 

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von mnwr.pl zu laden.

Inhalt laden

Budowa wspólnego, transgranicznego obszaru gospodarczego „Doliny Dolnej Odry“

Dalszy rozwój gminnej sieci, w celu wzmocnienia polsko – niemieckiego regionu granicznego „Doliny Dolnej Odry“ / kooperacja, rozwój i realizacja projektów, w szczególności z obszarów gospodarka, środowisko i rolnictwo, turystyka i kultura.

Europejskie Miejsca Spotkań

Przeprowadzenie wspólnego transgranicznego projektu inwestycyjnego polegającego na dostosowaniu budynków Barlineckiego Ośrodka Kultury i IG Frauen Prenzlau dla realizacji wspólnych projektów, spotkań polsko-niemieckich. Powstanie Europejskich Miejsc Spotkań.

Książka informacyjna dla kierowców DE/PL

W następnych latach ma się liczyć z powiększeniem transportu towarowego na drogach między członkami UE. Książka informacyjna ma poinformować polskich i niemieckich kierowców samochodów ciężarowych o szczegółach w transporcie drogowym w poszczególnych krajach.

Europejskie Ugrupowanie Interesów Gospodarczych Wspólnota Interesów Linia Kolejowa Berlin-Gorzów (EUIG-IGOB)

Poprawa kolejowego połączenia Berlina z Gorzowem.
Zacieśnienie Polsko-Niemieckiej współpracy w obszarach gospodarki, turystyki, i transportu na terenach Partnerstwa Odry.
Rozwój infrastruktury technicznej kolejowej i okołokolejowej.

Transgraniczny turystyczny system oznakowania i informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten-Drezdenko

Przesłaniem projektu, zainicjowanego przez członków ugrupowania EUIG, są:

  • Poprawa kolejowego połączenia Berlina z Gorzowem.
  • Zacieśnienie Polsko-Niemieckiej współpracy w obszarach gospodarki, turystyki, i transportu na terenach Partnerstwa Odry.
  • Rozwój infrastruktury technicznej kolejowej i okołokolejowej.

Wspólny bilet Gorzów Wlkp. <–> Berlin

Ułatwienie komunikacji transgranicznej, kolejowej poprzez wprowadzenie wspólnego biletu kolejowego na trasie Gorzów Wielkopolski – Berlin. Promocja gospodarcza i turystyczna Gorzowa Wlkp. i Berlina. Wspieranie współpracy transgranicznej pomiędzy aglomeracjami Berlina i Gorzowa Wielkopolskiego.

Łączą nas rzeki – II etap

Przygotowanie organizacyjno-techniczne regionu dla realizacji długotrwałego procesu poprawy jakości i dostępności infrastruktury wodnej o charakterze ponadregionalnym.
Wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania szlaków wodnych.
Wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój gospodarczo-społeczny województwa lubuskiego oraz pogranicza polsko – niemieckiego, w tym także województw ościennych.
Budowę atrakcyjnego produktu turystycznego w transgranicznym, polsko – niemieckim obszarze.
Budowę zintegrowanego szlaku komunikacyjnego na pograniczu polsko – niemieckim.

"Drogi do szkła i granitu”: Szlak przeżyć między Karkonoszami a Pogórzem Łużyckim

Innowacyjną cechą projektu jest połączenie tematu szkła i granitu w celu udostępniania mieszkańcom, turystom, instytucjom bogatej przestrzeni geograficznej i kulturowo – historycznej opartej na koncepcji tworzenia wiosek tematycznych.

Krajobraz kulturowy sieci ścieżek rowerowych Berlin-Szczecin-Świnoujście

Promocja krajobrazu kulturowego w Korytarzu Berlin- Szczecin- Świnoujście, dzięki stworzeniu spójnej, atrakcyjnej, oferty turystycznej, oferującej możliwość poznania regionu i jego atrakcji w zdrowy, ciekawy sposób.

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neißeaue

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pieńsku (wodociągi) wg standardów europejskich wraz z budową sieci wodociągowej dla Gminy Neißeaue,
Zbudowanie odcinka sieci wodociągowej pomiędzy polskim miastem Pieńsk a gminą Neisseaue, co pozwoli na obustronną dostawę wody pitnej, w przypadku awarii także z Zakładów Miejskich w Görlitz – Stadtwerke Görlitz AG, Poprawa infrastruktury technicznej urządzeń zaopatrzenia w wodę pitną w gminach Pieńsk i Neißeaue.

http://www.piensk.com.pl/art,29,przebudowa-stacji-uzdatniania-wody-w-piensku-z-wykonaniem-sieci-wodociagowej-dla-gminy-neisseaue-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-zapewniajaca-obustronna-dostawe-wody-pitnej

Współpraca transgraniczna w dziedzinie ochrony środowiska przed katastrofami na Odrze

Wspolpraca transgraniczna jest niezbednym warunkiem skutecznej ochrony srodowiska przed katastrofami na Odrze. Efektywna ochrona czlowieka i natury dzieki wspolnemu oddzialywaniu sil po obu stronach Odry przyczynia się do tworzenia regionalnej wspólnoty transgranicznej.

Przyjazna dla środowiska turystyka wodna pomiędzy Berlinem i Wielkopolską

Stworzenie europejskiego wzorcowego regionu będącego centrum rozwoju infrastruktury dla wodnej turystyki oraz rozwoju przyjaznych dla środowiska technologii napędu łodzi motorowych z inicjatywy Inicjatywy Turystyki Wodnej w Południowo-Wschodniej Brandenburgii (Wassertourismusinitiative Brandenburg Süd-Ost WISO) we współpracy z Wyższą Szkołą Długotrwałego Rozwoju w Eberswalde (Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde), z Wielkopolską Organizacją Turystyczną i z Powiatem Wolsztyńskim.

Reaktywacja połączenia promowego pomiędzy Kienitz i Porzeczem

Celem jest zwiększenie atrakcyjności lokalizacji gospodarczej w kontekście europejskim. Powiązanie infrastrukturalnych wymagań dla gospodarczych i w szczególności turystycznych korelacji wewnątrz euroregionu.

EuroJob-Viadrina

Utworzenie niemiecko-polskiej sieci uczestników i stworzenie Atlasu Kształcenia Zawodowego w dziedzinach: opieka zdrowotna i socjalna, branża informatyczna i nowe media, turystyka, branża metalowa i elektrotechnika, spedycja i logistyka, z którego pomocą pracodawcy, pracobiorcy, osoby podnoszące swoje kwalifikacje zawodowe oraz osoby pośredniczące w poszukiwaniu pracy w urzędach pracy otrzymają zwarty w formie i stale aktualizowany przegląd sytuacji w dziedzinie kształcenia i dokształcania, warunków uznawania kwalifikacji i możliwości pracy po obu stronach granicy. Zapewni to odpowiednią dla poszczególnych zawodów przejrzystość informacji i pozwoli otworzyć dostęp do polsko-niemieckiego rynku pracy.

Transgraniczny wakacyjny bilet dla mlodzieży

Poznawanie i oswajanie okolic Szczecina jako wlasnej malej oczyzny dla mlodziezy obydwu krajow. Wspieranie wzajemnego poznawania sie mlodzieży
Wakacyjny bilet dla mlodzieży, ma za zadanie wspieranie opartego na ekologicznym mysleniu ogolnego rozwoju mobilnosci w regionie.

„Szlak wodny Berlin-Szczecin-Bałtyk”, Etap I

Sieciowa integracja przestrzenna, społeczna i gospodarcza w regionie transgranicznym wzdłuż SZLAKU WODNEGO Berlin-Szczecin-Bałtyk poprzez: stworzenie i wdrożenie spójnych pakietów produktów turystycznych oraz wykorzystanie i rozwój infrastruktury.

Transgraniczne połączenie mostowe pomiędzy Powiatem Odra-Szprewa i Powiatem Krośnieńskim

Wspólny wzrost obu regionów, stworzenie warunków do tworzenia kooperacji gospodarczych i utworzenia nowych miejsc pracy. Ponadto będą mogły powstać nowe więzi społeczne, a także stworzona zostanie możliwość wymiany na płaszczyźnie kulturalnej i społecznej.

Mobilny niemiecko-polski klub młodzieży

Celem projektu jest zbudowanie przez młodzież ze Zgorzelca i Görlitz, na podstawie własnych pomysłów, 7-metrowej przyczepy kempingowej dla mobilnego klubu młodzieżowego. Będzie ona wykorzystywana jako miejsce spotkań, podczas których mogą wyniknąć wspólne aktywności (koncerty, workshopy, kolonie itp.)

Drogi do siebie – Ziemia Lubuska

Rzeka graniczna Odra – miejsce spotkań pomiędzy Polakami a Niemcami o charakterze wydarzeniowym oraz jako element tworzącego mostu Ziemi Lubuskiej

Rewitalizacja historycznych obszarów parkowych w centrum Europy: Lasek i Park Piastowski - Park Branitz

Głównym celem projektu jest rozwój konkurencyjnego, transgranicznego regionu kultury na bazie wspólnej kulturowej i historycznej substancji poprzez wzmocnienie i dalszy rozwój infrastruktury kulturowej i turystycznej partnerów projektu. Wspólna inicjatywa partnerów projektu z Cottbus i Zielonej Góry w celu odzyskania i rewitalizacji historycznych obiektów parkowych i ogrodów jest dla mieszkańców Euroregionu Sprewa-Nysa -Bóbr, ich gości i turystów bezpośrednią, estetyczna formą wykształcenia wspólnej, ponad granicznej jedności bez uwzględniania przynależności narodowej.

Projekt współpracy Berlin-Poznań | Innowacja poprzez design

W ramach projektu planowane jest nawiązanie współpracy pomiędzy projektantami z Berlina oraz polskimi projektantami i przedsiębiorstwami na terenie Wielkopolski. Celem projektu jest promowanie designu jako czynnika zwiększającego rozwój gospodarczy oraz umożliwiającego stałą wymianę gospodarczą i kulturalną Berlina i Wielkopolski.

Konsument – Polsko-Niemieckie Centrum Informacji Konsumenckiej

Projekt obejmuje poradnictwo dla polskich i niemieckich konsumentów w zakresie transakcji ponadgranicznych, działalność informacyjną w polskich i niemieckich placówkach oświatowych oraz edukację przedsiębiorców w regionie przygranicznym.

e-Kom – Rozkład jazdy w czasie rzeczywistym dla regionu Odry

Poprawa powiązania ze sobą polsko-niemieckich regionów przygranicznych porzez połączenie już istniejących ofert informacji podróżnych dla komunikacji publicznej oraz stworzenie transgranicznej, innowacyjnej i dwujęzycznej informacji podróżnych w czasie rzeczywistym.

Stworzenie Polsko-Niemieckiego Transgranicznego Szlaku Architektury Ryglowej

Organizatorzy i partnerzy Polsko-Niemieckiej Konferencji „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON”, która odbywa się od 1996 roku, podejmują inicjatywę stworzenia na Pomorzu Polsko – Niemieckiego, Transgranicznego Szlaku Architektury Ryglowej.

Transgraniczna promenada pomiędzy Świnoujściem i Gminą Heringsdorf

Całościowe zintegrowanie infrastruktury transgranicznej dwóch bezpośrednio obok siebie leżących obszarów miejskich z uwzględnieniem ochrony środowiska.

„Stettiner Vorortbahnhof“: kawałek Pomorza w Berlinie

Kształtowanie świadomości i myślenia kategoriami „my Pomorzanie“, jako jedynej skutecznej metody na rozwój obydwu prowincji jakimi są Mecklenburg-Vorpommern w Niemczech i Zachodniopomorskie w Polsce. Tylko połączenie sił, wyjście poza partykularne interesy narodowe i występowanie jako Zjednoczone Pomorze może przynieść pozytywne rezultaty dla obydwu stron.

Wspólny rozwój gospodarczy Görlitz/Zgorzelec

Aby kontynuować udany rozwój Europa-Miasta Görlitz/Zgorzelec, należy podnieść atrakcyjność gospodarczą obu miast. Tylko w ten sposób uda się, Zgorzelec/Görlitz umiejscowić jako konkurencyjny region w sercu Europy.

Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina

Zinstytucjonalizowana współpraca samorządów polskich i niemieckich w ściśle powiązanym obszarze wokół Szczecina, ewaluacja transgranicznego obszaru gospodarczego i kulturalnego w sąsiedztwie Szczecina.

https://metropolitalny-region-szczecin.eu/region-metropolitalny

http://rbgp.pl/projekt-trms-wiecej-informacji/

GL Berlin-Brandenburg na temat

Więcej tu w portalu

Transkultura: Kultura bez granic

Ponadgraniczna wymiana informacji o ofertach kulturalnych w regionie przygranicznym, celem dotarcia i zainteresowania szerszego grona publiczności. Budowa i stale aktualizowane sieci między inicjatywami kultury w polsko-niemieckim regionie.

Wymiana doświadczeń polsko-niemieckich w kształceniu mechatroników

Wspólne działania przy realizacji projektów infrastrukturalnych Wspieranie wzajemnego zrozumienia Kompensacja kształcenia ogólnego i zawodowego w obu krajach

Telemedycyna w Euroregionie POMERANIA: sieć POMERANIA

Poprawa jakości opieki nad pacjentami dzięki instalacjom telemedycznym w objętym projektem „Euroregionie Pomerania”. Motto projektu: niech przemieszczają się dane, a nie pacjenci.

Zielone Schroniska

Życie w lepszym i bezpieczniejszym środowisku naturalnym. Podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Wzajemna tolerancja wobec różnego wychowania i kultur.