Poniżej znajduje się przegląd wszystkich 35 projektów zgłoszonych w ramach „Konkursu na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości” w 2018 r. Przedstawiamy każdy projekt z ilustracją oraz ze swoim głównym przesłaniem.

Również udostępniamy streszczenie każdego projektu w formacie PDF, na które Państwo dotrą poprzez kliknęcie na ilustrację danego projektu.

Prosimy o uwagę:

Kolejność i numeracja projektów nie stanowią żadnej oceny.

Wyniki wyboru komisji konkursowej znajdą Państwo na stronie „Konkurs na projekty flagowe 2018“.

 

Transgraniczna sieć współpracy w dziedzinie energetyki

Intensyfikacja transgranicznej współpracy pomiędzy interesariuszami w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów oraz przygotowania rozwiązań w celu zmniejszenia zużycia energii.

Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam-Wolin

Analiza możliwości wykorzystania energii odnawialnych dla wysp Uznam-Wolin (z uwzględnieniem sezonowego wzrostu zapotrzebowania na energię) w celu zwiększenia efektywności energetycznej, realizacji zasad zrównoważonego rozwoju oraz sprostania wyzwaniom klimatycznym.

Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Euromiasta Guben-Gubin

Żyjemy we wspólnej Europie i chcemy wspólnie kształtować Europę!
Stanowimy jedno miasto w dwóch krajach. Nasze przedsięwzięcie bazuje na wzajemnym zaufaniu, woli współpracy, tolerancji oraz podążaniu za wspólnymi interesami, jak również rozwiązywaniu wspólnych, transgranicznych problemów.

Okrągły Stół społeczeństwa obywatelskiego Berlina i jego sąsiadów we Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie

Fora społeczeństwa obywatelskiego kształtują samodzielnie swoją przyszłość. Realizują swoje działania w formie Okrągłego Stołu, rozwiązując w ten sposób problemy i wprowadzając ulepszenia na wszystkich płaszczyznach. Stanowią inspirację oraz impuls dla decydentów w obszarze polityki i administracji.

KNRBB GmbH – międzynarodowa sieć współpracy w dziedzinie techniki transportu szynowego

Ciągłość działalności MŚP za sprawą ukierunkowanych międzynarodowo sieci współpracujących przedsiębiorstw: spółka KNRBB GmbH oferuje polskim i niemieckim MŚP z branży transportu szynowego platformę międzynarodowego networkingu, realizuje wspólnie projekty i łączy ze sobą przedsiębiorstwa w sieci powiązanych interesów

Arka Pomorza – arche-typowe Pomorze! Marka + sieć na rzecz siły i różnorodności w wiejskim obszarze gospodarczym

Pomorze kierunkowskazem dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Budowanie silnego, transgranicznego, innowacyjnego wizerunku. Rozszerzenie dostępu do rynku dla ofert zielonych (turystyka, edukacja, przedsiębiorczość, żywność). Podstawy: 1. Odrodzenie kulturowego dziedzictwa wiejskiego, 2. Sieć, 3. Strategia marki.

https://www.pommernarche.com/arkapomorza–polski.html

Projekt Smart Integration

Projekt Smart Integration ma na celu dalszy rozwój współpracy pomiędzy Saksonią a Dolnym Śląskiem na polu planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego, a w szczególności poprzez Saksońsko-Dolnośląskie Studium Pogranicza projekt przyczynia się do jej jakościowego pogłębienia i rozszerzenia.

Rewitalizacja komunikacji kolejowej między Lipskiem i Poznaniem

Wymieniona trasa miała duże znaczenie w okresie przed pierwszą wojną światową. Granice z lat 1918 i 1945 doprowadziły jednak do poważnych ograniczeń ruchu kolejowego na tej linii. Z wyniku umowy z Schengen odpadły kontrole graniczne. Należy wykazać korzyści wynikające z rewitalizacji.

VCD Brandenburg

Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo

Przebudowa historycznego połączenia linii kolejowej Casekow-Penkun-Oder wraz z budową ścieżki rowerowej będzie miała bezpośredni wpływ na atrakcyjność wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Budowa turystycznej ścieżki pieszo-rowerowej na trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zintegrowanie transgranicznej sieci dróg pieszo-rowerowych o znaczeniu turystycznym, zwiększając dostępność miejsc o walorach przyrodniczych i kulturowych oraz wzmocnienie spójności społecznej przez rozbudowę infrastruktury i poprawę jej funkcjonalności.

Nadnyska powietrzna linia rowerowa – odwiedzaj sąsiadów pedałując i podziwiając naturę z wysokości 6 metrów

System kolejki linowej o długości ok. 600 metrów na terenie nadnyskich łąk ma połączyć w linii prostej centra kulturalne „Neissepforte” (recepcja parku od strony polskiej) i Kawiarni Widokowej w Zakątku Turiusa. Dzięki sile mięśni i bez żadnego hałasu na wysokości ok. 6 m obcuje się z naturą. Styk granic może stać się przez to spektakularną atrakcją.
Integracja ponad granicą stanie się atrakcją samą w sobie, symbolem i przesłaniem dla połączenia narodów.

Przystosowanie Mostu Europejskiego Siekierki – Neurüdnitz do ruchu turystycznego

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i dostępności obszaru przygranicznego dla mieszkańców i osób odwiedzających poprzez udostępnienie Mostu Europejskiego Siekierki – Neurüdnitz do ruchu turystycznego.

Drogi wodne + Statki + Porty + Regiony gospodarcze po prawej i lewej stronie Odry

Stowarzyszenie na rzecz promocji obszaru rzeki Oder / Havel e. V. angażuje się w Odrę jako szlak żeglugowy. Uwzględniono aspekty środowiskowe, ochronę przeciwpowodziową i turystykę wodną.

Dwunarodowy rozwój destynacji dla Portu Lotniczego Heringsdorf i dla niemiecko – polskiej Wyspy Uznam-Wolin, po zmianie nazwy na Port Lotniczy Heringsdorf- Świnoujście

Głównym celem naszego niemiecko – polskiego projektu jest promocja wspólnego użytkowania Portu Lotniczego w miejscowości Heringsdorf w niemiecko – polskim Regionie Wyspy Uznam/ Wolin, poprzez czynnik dodatni w postaci rychłej zmiany nazwy.

Brak ciężkiego ruchu towarowego ciężarówek 40 t na B1 przez nasze wsie po zbudowaniu mostu nad Odrą w Kostrzynie nad Odrą bez limitu obciążenia od 2025

Brak uchylenia limitu nośności nowego mostu Odrzańskiego, dopóki strona niemiecka nie będzie strukturalnie i technicznie zabezpieczona na tyle, aby nie występowały dodatkowe problemy zdrowotne, związane z ruchem drogowym i ekonomicznym dla mieszkańców i użytkowników B1 / B112 / B168.

,,Groß für Klein – Duzi dla małych" - Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada

Uwrażliwianie dzieci przedszkolnych na język i kulturę kraju sąsiada to trwała inwestycja w przyszłość polsko-niemieckiego obszaru powiązań. Wspólne przygotowanie do tego zadania polskich i niemieckich nauczycieli i nauczycielek wychowania przedszkolnego stanowi dla wszystkich wartość dodaną.

https://www.nachbarsprachen-sachsen.eu/de/gross-fuer-klein-duzi-dla-maych.html

Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania

Zapewnienie wczesnego i ciągłego nauczania języka sąsiada prowadzi do podniesienia w sposób trwały jakości życia oraz wzrostu potencjału rozwoju gospodarczego w transgranicznym Euroregionie Pomerania.

https://niemieckizbliza.pl/

Język łączy – niwelowanie barier językowych, jako klucz do zacieśniania współpracy w Euroregionie Pomerania

Niwelowanie barier językowych umożliwia, w długoterminowej perspektywie, umacnianie i intensyfikowanie kontaktów transgranicznych. Wspólny język toruje drogę dla ulepszania współpracy w naszej przenikającej się przestrzeni oraz służy rozwijaniu wspólnej przestrzeni gospodarczej i życiowej.

Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli

Niemieccy i polscy obywatele coraz częściej decydują się na życie po sąsiedniej stronie granicy. Często jednak znajomość kraju i języka sąsiada nie jest wystarczająca do swobodnego funkcjonowania. Celem Punktów Kontaktowych jest pomoc w pokonywaniu barier i wsparcie integracji na polu zawodowym i społecznym.

https://www.szczecin.eu/pl/kontakt

Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych (CUD) w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch-Oderland

Działania Sieci Centrów Usługowo-Doradczych ukierunkowane są na stworzenie lepszych warunków ramowych dla polsko-niemieckiej współpracy między instytucjami, gminami i małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Euroregionie Pomerania, a także na wsparcie porozumienia i regionalnych procesów rozwoju strukturalnego po obu stronach granicy.

Ekologiczny polsko-niemiecki BiblioboXX

Rozbudowa i przekształcenie starej budki telefonicznej w Ekologiczny BiblioboXX. Przebudowa ta miała miejsce w ramach projektu międzybranżowego z udziałem uczniów niemieckich i polskich szkół zawodowych w ramach kilku warsztatów i konferencji specjalistycznych. Instalacja gotowego BiblioboXX w zmieniających się miejscach do użytku publicznego lub szkolnego jako bezpłatna biblioteka uliczna, głównie w Partnerstwie Odry.

TRAILS - Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług Wzmacniania Potencjału Innowacyjności w Regionie Transgranicznym

Cel szczegółowy projektu TRAILS: Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej. Cel ogólny projektu: Rozwój długotrwałych zasobów innowacyjnych na saksońsko-polskim obszarze przygranicznym przez ukierunkowane prowadzenie i łączenie w sieć aktywności dla rozwoju innowacji w szkołach i MŚP.

Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu

Celem projektu jest utworzenie dwustronnych sieci kompetencji, transgranicznego transferu wiedzy i technologii oraz przeciwdziałanie niedoboru wykwalifikowanych kadr w regionie poprzez rozwój kompetencji i wiedzy w zakresie technologii lekkich konstrukcji.

Aktywna edukacja ekologiczna z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych z Lubniewic i Schöneiche

Schöneiche i Lubniewice to gminy partnerskie. Dotychczasowa współpraca ma zostać poszerzona. Oprócz już prowadzonej wymiany kulturalnej, w obu gminach należy umożliwić projekty edukacji ekologicznej.

Bóg rzeki Odra – Symbol Kooperacji

Redakcja VIADRUS co roku wydaje książkę: VIADRUS – Kronika miasta Bad Freienwalde oraz okolic Ziemi Nadodrzańskiej. Ponadto zaplanowano pojawienie się pierwszej edycji książki: VIADRUS – Bóg Odry, nad którą trwają aktualnie prace. Grupą docelową są przede wszystkim młodzi ludzie oraz wszyscy po oby stronach Odry, którzy są tą historią zainteresowani.
W VIADRUSIE bogu rzeki upatrujemy symbolu współpracy obu europejskich krajów. Jest on zatem ogniwem łączącym oba nasze kraje, które zdecydowały się na ścisła współpracę.

Pojednanie i pamięć

Pojednanie Polaków z Niemcami, pojednanie katolików z ewangelikami, pojednanie obecnych mieszkańców z byłymi mieszkańcami – wszystko to w miejscowości Stara Łubianka, przed 1945 rokiem LEBEHNKE. Uświadomienie mieszkańcom, obecnym i byłym, historii Starej Łubianki – LEBEHNKE i jej dziejów. Pokazanie życia na początku XX wieku – tego, co straciliśmy, tego, co mamy teraz, oraz tego, co przez pamięć i pojednanie możemy zyskać, my Polacy i wy Niemcy!

Transgraniczne poznawanie produkcji teatralnych, regionów i ludzi

Teatr Vorpommern oprócz projektu InterReg Va „viaTEATRI” ze Szczecinem i Schwedtem, jak i rozszerzenia zasięgu Festiwalu Tanztenzen na Polskę, Niemiecko-Polskich Dni Teatru oraz produkcji z napisami w innym języku, stawia na organizację wycieczek do teatrów sąsiadów.

POMERANIA – Atrakcje przyrodnicze i kulturalne

Wzrost atrakcyjnosci wspόlnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego w regionie Pomeranii poprzez stworzenie specjalnych ofert edukacyjnych oraz spędzania czas wolnego. Połączenie istniejących ośrodkόw dziedzictwa naturalnego i kulturalnego celem budowania tożsamości mieszkańcόw przez kilkujęzyczne rozszerzenie oferty.

Krajobraz muzeów w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

Muzea na pograniczu Polski i Niemiec dysponują bogatym wspólnym dziedzictwem kulturowym obu krajów. Informacje o tych muzeach mają być łatwiej dostępne dla potencjalnych gości m.in. poprzez ich wielojęzyczną prezentację na geoportalu Euroregionu i w formie broszury.

REVIVAL! Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii

REVIVAL! ożywia i wzmacnia historyczne śródmieścia mniejszych i średnich miast na Dolnym Śląsku i w Saksonii; działa na rzecz ochrony i rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego, z czym się wiąże poprawa jakości życia w części polsko-niemieckiego pogranicza.

Łuk Mużakowa Światowy Geopark UNESCO

Światowy Geopark UNESCO żyje dzięki współpracy jego niemieckich i polskich aktorów. Wspólnota partnerska wnosi nową, pozytywną samoświadomość społecznej i kulturalnej wymiany dla generowania trwałego i integracyjnego wzrostu regionu.

www.luk-muzakowa.pl

„Każdy może zostać bohaterem w Europie”

Celem projektu jest wzmocnienie chęci pomocy osobom w potrzebie, promowanie odwagi moralnej oraz promowanie wolontariatu. W Niemczech, a także w Polsce zbyt mało osób udziela pierwszej pomocy, brakuje również nowych transgranicznych pracowników straży pożarnej. Naszym zdaniem również współpraca organizacji zarządzania kryzysowego musi być dalej rozwijana. Ponadto studenci medycyny powinni zacząć postrzegać regiony przygraniczne jako atrakcyjne miejsce pracy, ponieważ potrzebujemy tutaj więcej personelu medycznego, najlepiej z językiem niemieckim i polskim.

Transgraniczny Czerwony Krzyż

Transgraniczna strategia ochrony ludności oraz zaspokajania jej fundamentalnych potrzeb w oparciu o 7 zasad Ruchu Czerwonokrzyskiego (humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność, powszechność).

Transgraniczne zapobieganie i zwalczanie powodzi i klęsk żywiołowych

Transgraniczna integracja systemów i procesów informacyjnych w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym i katastrofom oraz ich usuwania. Celem jest poprawa ochrony ludności w regionie przygranicznym podczas powodzi lub innych sytuacji kryzysowych.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach transgranicznych Pomorza Zachodniego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jest głównym celem w Meklemburgii-Pomorzu Przednim i w województwie zachodniopomorskim. Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do strefy Schengen stworzyło nowy wspólny obszar transportowy. Zadaniem sił policyjnych obu krajów jest wywieranie ukierunkowanego wpływu na poprawę bezpieczeństwa drogowego.