Wappen der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf, Quelle: Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wappen_Ostseebad_Heringsdorf.svg
Herb miasta Świnoujście, źródło: Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:POL_%C5%9Awinouj%C5%9Bcie_COA_1.svg

„Masterplan Grenzlinie – Koncepcja ramowa – Linia graniczna“

Gmina Ostseebad Heringsdorf i jej partner, miasto Świnoujście, już w 2016 roku podjęły decyzję o wspólnym zagospodarowaniu pasa granicznego między plażą nad Bałtykiem a przystankiem kolei Usedomer Bäderbahn (UBB) przy Swinemünder Chaussee. Celem projektu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju poprzez powiązanie potencjału obszaru przyrodniczego i krajobrazu kulturowego z potencjałem turystycznym. Główny nacisk kładziony jest na zagospodarowanie, rewitalizację i wykorzystanie terenu dla młodzieży i młodych dorosłych, tak pochodzących z samego regionu, jak i dla gości przyjeżdżających spoza niego nad Bałtyk. Projekt ma być rozwijany dalej we współpracy z miastem Świnoujście i kolejnymi podmiotami po stronie polskiej i niemieckiej.

W związku z decyzją rady gminy Ostseebad Heringsdorf z dnia 16 grudnia 2021 r. projekt nie został zrealizowany.

Tło

W ubiegłych latach na obszarze przygranicznej plaży po stronie niemieckiej odbywały się liczne wydarzenia dla młodzieży i młodych dorosłych, np. „Baltic Springbreak“, „Beach Soccer Cup“ oraz inne imprezy muzyczne i sportowe. Cieszą się one dużą popularnością po obu stronach granicy. Podczas ich realizacji w przeszłości wyszły jednak na jaw poważne deficyty w infrastrukturze. Obejmowały one zakres od braków w zapewnieniu infrastruktury technicznej, poprzez brak ochrony przed hałasem, aż po możliwości noclegowe niedostosowane do potrzeb uczestników. O ile urządzenia techniczne mogły być tymczasowo zastąpione mobilnyn sprzętem obsługujących firm, o tyle potrzeby noclegowe zaspokajane były poprzez „dzikie biwakowanie“ w najróżniejszych miejscach plaży i lasu. Tereny te stanowią siedliska flory i fauny i znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów monitorowanych pod względem ochrony przyrody. Stanowią one działania kompensacyjne wobec rozbudowy transgranicznej Promenady Europejskiej.

Z tego powodu stawano wciąż przed potrzebą podejmowania decyzji, czy kontynuacja tego rodzaju imprez możliwa jest w tym miejscu. Trwała akceptacja dla tego rodzaju wydarzeń możliwa jest przecież tylko dzięki stałości i wiarygodności. Obaj partnerzy projektu byli wobec przedstawionych faktów świadomi, że opisane problemy muszą być rozwiązywane wspólnie, a horyzont rozważań nad tym musi zostać wyraźnie poszerzony.

Masterplan Grenzlinie – Koncepcja ramowa Linia graniczna Ostseebad Heringsdorf – Miasto Świnoujście, Foto Treffpunkt Polen – Deutschland / Punkt spotkań Polska-Niemcy, © SWUP GmbH

Masterplan Grenzlinie – Koncepcja ramowa Linia graniczna Ostseebad Heringsdorf – Miasto Świnoujście, Foto Treffpunkt Polen – Deutschland / Punkt spotkań Polska-Niemcy, © SWUP GmbH

Cele

Wspólny rozwój bezpośredniego otoczenia granicy ma zapobiegać opisanym negatywnym skutkom wydarzeń i imprez a także umożliwić utworzenie znanej i transgranicznej oferty dla młodzieży i młodych dorosłych w regionie bałtyckim. Stosowana ma być przy tym koncepcja transpokoleniowa. Stworzone zostaną miejsca, w których młodsze i dorastające pokolenia będą się czuły dobrze, będą mogły spotkać się ponadgranicznie i wspólnie oddać się swoim zainteresowaniom, których realizacja w klasycznym wariancie wykorzystania destynacji turystycznych Heringsdorf i Świnoujście nie jest możliwa lub jest utrudniona. Długofalowo doprowadzi to również do ukształtowania stabilnego potencjału popytu na istniejące klasyczne oferty lokalnych podmiotów skierowane do urlopowiczów i w ten sposób zapewni podstawy egzystencji w regionie.

Nawet jeśli rozważania na temat wzmocnienia ofert turystycznych skoncentrowane będą początkowo na młodym pokoleniu, wyniknie z tego projekt flagowy dla całości obszaru bałtyckiego, o ile obszar ten zaprezentuje się jako szczególnie atrakcyjny i zostanie włączony do przyszłego ostrożnego rozwoju całościowego. Będzie to odbywało się w kontekście miejscowych uwarunkowań przyrodniczo-przestrzennych i społeczno-kulturowych. Przewidziane to holistyczne podejście ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz wysoką rezyliencję tworzonych ofert a tym samym wzmocnienie turystyki całorocznej.

Metodyka

Sformułowane podczas dotychczasowych uzgodnień pomysły zostaną sprecyzowane w przygotowywanym opracowaniu. W ramach zamierzonych formatów uczestnictwa podczas warsztatów i indywidualnych wywiadów zróżnicowane wymagania uczestników zostaną ustalone, podzielone na klastry i powiązane z postulowanymi wymaganiami wynikającymi z dotychczasowych badań. Wynikające stąd rezultaty wpływać będą w sposób ciągły do rozpoczętego procesu. W ten sposób zapewni się, że posiadane na zakończenie opracowania dane będą aktualne i jako takie wprowadzone zostaną do rezultatów. Czasowe formaty udziału społeczeństwa przebiegają równolegle do przygotowywania opracowania.

W ramach Modelowego Przedsięwzięcia Ładu Przestrzennego (MORO) „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań“ z opracowania wyprowadzona zostanie koncepcja dotycząca rozwoju ożywienia i wykorzystania pasa przygranicznego między plażą a obszarem przejścia granicznego i znajdującym się tam przystankiem Usedomer Bäderbahn (UBB). Dalszy rozwój tego obszaru ma odbywać się z uwzględnieniem opracowanych wizji przedsięwzięcia modelowego i być powiązany zwrotnie z celami i celami podrzędnymi oraz sprawdzany pod względem realizacji tych celów. Mają przy tym również paść stwierdzenia odnoszące się do kwestii aktualnej i przyszłych pandemii.

Masterplan Grenzlinie – Koncepcja ramowa Linia graniczna Ostseebad Heringsdorf – Miasto Świnoujście, Planskizze 1. Ideen – Was soll werden? / 1. Pomysły - Co powstanie?, © SWUP GmbH

Masterplan Grenzlinie – Koncepcja ramowa Linia graniczna Ostseebad Heringsdorf – Miasto Świnoujście, Planskizze 1. Ideen – Was soll werden? / 1. Pomysły – Co powstanie?, © SWUP GmbH

Wyniki

Rezultatami przedsięwzięcia będą opisane w punkcie „Metodyka“ opracowanie oraz wynikająca z niego koncepcja wykorzystania, ożywienia i rozwoju pasa przygranicznego na wyspie Uznam między gminą Ostseebad Heringsdorf i miastem Świnoujście.

Dokumenty

Ponieważ niniejszy projekt nie rozpoczął swojej pracy, nie ma żadnych dokumentów z jego realizacji.

Kontakt

Gemeinde Ostseebad Heringsdorf
Die Bürgermeisterin
(Burmistrz)
Kurparkstraße 4
17419 Seebad Ahlbeck
pani Laura Isabelle Marisken
Mail: Laura.Isabelle.Marisken@ahlbeck.de
Der Kurdirektor
(Dyrektor uzdrowiska)
pan Thomas Heilmann
Mail: t.heilmann@kaiserbaeder-auf-usedom.de

Gmina Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
pani Barbara Michalska
Mail: bmichalska@um.swinoujscie.pl