Odpowiedzialne za gospodarkę przestrzenną i współpracę transgraniczną na szczeblu kraju są poniżej wymienione ministerstwa Rzeczypospolitej Polskiej. Urzędy Marszałkowskie natomiast są odpowiedzialne za formułowanie regionalnej polityki przestrzennej na obszarze województwa oraz współpracę transgraniczną w tym zakresie.

Koordynacja współpracy w dziedzinie gospodarki przestrzennej

Członkowie Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej

olskimi członkami Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej są przedstawiciele ministerstw, marszałków i wojewodów zajmujący się sprawami współpracy w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Centralne organy administracji rządowej

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie ochrony przyrody i kontroli procesu inwestycyjnego, w tym:

  • strategicznych ocen oddziaływania na środowisko,
  • postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.