Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań – Modelowe przedsięwzięcie ładu przestrzennego (MORO)

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI) oraz Federalny Instytut Badań nad Budownictwem, Miastami i Przestrzenią (BBSR) zaprosiły we współpracy z Komitetem ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej zainteresowane miasta i gminy oraz okręgi, euroregiony, regiony planistyczne i inne podmioty miejskie do udziału w modelowym przedsięwzięciu ładu przestrzennego (MORO) „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań”.

Ulotka nt. MORO "Zintegrowane planowanie" do pobrania

Spośród dwunastu zgłoszonych propozycji projektów wybrano pięć regionów w polsko-niemieckim obszarze powiązań, w których opracowywane są modelowe struktury transgraniczne i procesy zintegrowanego planowania, oferujące rozwiązania w zakresie istotnych przestrzennie wyzwań występujących w jednym lub kilku z pięciu obszarów działania Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030.

Są to:

„Trzy kraje – jedna przyszłość – współpraca w polsko-niemiecko-czeskim obszarze powiązań“

W ramach projektu powiat Görlitz współpracuje z powiatem zgorzeleckim i Instytutem Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu (IRT). W ramach projektu ma powstać stabilna struktura w trójkącie między Saksonią, Dolnym Śląskiem i Czechami, dzięki której poprawiona zostanie transgraniczna komunikacja i współpraca w kontekście trójstronnym. W ramach skoordynowanej współpracy partnerzy stają wspólnie wobec wyzwań, takich jak zmiany demograficzne, słabość struktur, zmiany klimatyczne i konsekwencje pandemii koronawirusa. Wniesie to istotny wkład w realizację Koncepcji Przyszłości – Wizja 2030.

Szczegółowe informacje o projekcie …

„Elementy kluczowe transgranicznego rozwoju miast w Europejskim Dwumieście Frankfurt nad Odrą – Słubice“

W projekcie złożonym przez Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji miasto Frankfurt nad Odrą i gmina Słubice tworzą ramy zintegrowanego, transgranicznego rozwoju miast do 2030 roku. W centrum projektu znajduje się polsko- niemiecki proces komunikacji i partycypacji, do którego administracje obu miast, wraz z wydziałami planowania i Słubicko-Frankfurckim Centrum Kooperacji angażować będą samorządowców, instytucje, podmioty społeczeństwa obywatelskiego i zainteresowanych obywateli, a także zewnętrznych ekspertów. Efektem ma być szerokie poparcie społeczne i polityczne dla realizacji konkretnej wizji rozwoju dwumiasta Frankfurtu nad Odrą i Słubic do roku 2030.

Szczegółowe informacje o projekcie …

„ITF DE-PL – atrakcyjna oferta zintegrowanego transgranicznego taktowanego transportu publicznego“

Górnołużycko-Dolnośląski Celowy Związek Komunikacyjny (ZVON) zamierza zbadać we współpracy z organizacją pasażerów PRO BAHN eV oraz ze Stowarzyszeniem Polsko-Niemiecka Kolej Pasażerska – polskim stowarzyszeniem partnerskim polsko-niemieckiej inicjatywy na rzecz kolejowych przewozów pasażerskich (KolejDEPL) – jak lepiej skoordynować i powiązać oferty kolejowych przewozów pasażerskich między Niemcami a Polską. Powinno to skrócić całkowity czas podróży w publicznym transporcie zbiorowym nie tylko w kontekście transgranicznym. Podstawowym podejściem jest stworzenie docelowego rozkładu jazdy dla całego obszaru Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030. Województwo dolnośląskie i region wschodniej Saksonii stanowią region pilotażowy dla bardziej szczegółowego planowania i pierwszego etapu wdrażania.

Szczegółowe informacje o projekcie …

„Dwa kraje. Dwa miasta. Jedna przyszłość.“

Wnioskodawca, miasto Seelow i jego polski partner, miasto Kostrzyn nad Odrą, to dwa miasta węzłowe w regionie nad Wartą i Odrą. W obu miastach koncentrują się publiczne usługi bytowe. Oprócz świadczenia bytowych usług publicznych właśnie centra miast mają w szczególności zadania zapewnienia lokalnego dostępu do dóbr i usług; a jednocześnie są ośrodkami życia społecznego obu miast i otaczającego je regionu. Utrzymanie funkcji śródmieści jest ważne dla rozwoju miast. Miasta Seelow i Kostrzyn chcą wspólnie stawić czoła tym wyzwaniom. Zamierzają one razem z aktywnymi podmiotami zaangażowanymi w sprawy śródmieść wypracować etapy i kierunki działań, ustalić, czy można je zastosować do obu miast, a także opracować wspólny dokument strategiczny dotyczący rozwoju centrów miast. Ponadto prowadzone będą konsultacje społeczne w różnych formatach i uzgodnione działania informacyjno-promocyjne.

Szczegółowe informacje o projekcie …

„Masterplan Grenzlinie – Koncepcja ramowa – Linia graniczna“

Gmina Ostseebad Heringsdorf i jej partner, miasto Świnoujście, już w 2016 roku podjęły decyzję o wspólnym zagospodarowaniu pasa granicznego między plażą nad Bałtykiem a przystankiem kolei Usedomer Bäderbahn (UBB) przy Swinemünder Chaussee. Celem projektu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju poprzez powiązanie potencjału obszaru przyrodniczego i krajobrazu kulturowego z potencjałem turystycznym. Główny nacisk kładziony jest na zagospodarowanie, rewitalizację i wykorzystanie terenu dla młodzieży i młodych dorosłych, tak pochodzących z samego regionu, jak i dla gości przyjeżdżających spoza niego nad Bałtyk. Projekt ma być rozwijany dalej we współpracy z miastem Świnoujście i kolejnymi podmiotami po stronie polskiej i niemieckiej.

W związku z decyzją rady gminy Ostseebad Heringsdorf z dnia 16 grudnia 2021 r. projekt nie został kontynuowany w ramach niniejszego MORO.

Szczegółowe informacje o projekcie …

Cel modelowego przedsięwzięcia

W pięciu modelowych przedsięwzięć w polsko-niemieckim obszarze powiązań tworzone są modelowo transgraniczne struktury i procesy zintegrowanego planowania, zawierające elementy rozwiązań w zakresie istotnych przestrzennie wyzwań występujących w jednym lub kilku z pięciu obszarów działania Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030 (WKP 2030):

I. Wykorzystanie zalet policentrycznej struktury osadniczej
II. Poprawa połączeń transportowych
III. Inwestowanie w ludzi
IV. Promowanie trwałego i zrównoważonego wzrostu
V. Zabezpieczanie podstaw dla wysokiej jakości życia

Wsparcie projektów

Pięć wybranych w ramach naboru przedsięwzięć modelowych otrzyma w celu rozwoju transgranicznych struktur i procesów zintegrowanego planowania dofinansowanie w wysokości 50.000 EUR.

Dokumenty do pobrania

Szczegóły na temat modelowych przedsięwzięć znajdą Państwo w ogłoszeniu o naborze (plik .pdf), który mogą Państwo pobrać tutaj:

Więcej o zgłoszonych propozycjach projektów można przeczytać tutaj:

Kontakt

Monitoring naukowy
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
(Federalny Instytut ds. Badań Budownictwa, Miast i Przestrzeni w Federalnym Urzędzie ds. Budownictwa i Ładu Przestrzennego)
Referat I 3 – Europäische Raum- und Stadtentwicklung
Deichmanns Aue 31-37, D-53179 Bonn
Dirk Gebhardt
E-Mail: dirk.gebhardt@bbr.bund.de, zukunftskonzept2030@bbr.bund.de

Asystent naukowy
INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Böhm und Partner
Gregor-Mendel-Str. 9, D-14469 Potsdam
Martin Reents, Christian Gering
E-Mail: christian.gering@iu-info.de
Telefon: +49 331 505 81 0


Ogłoszenie o naborze projektów do pobrania w formacie PDF

(kliknij prawym klawiszem myszki & zapisz element docelowy jako)